Deklaracja dostępności

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Poniższe oświadczenie ma zastosowanie do serwisu elearningowego elearning.przemyslprzyszlosci.gov.pl.

  • Data publikacji serwisu: 2021-03-01
  • Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-12-30
  • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
    • większość filmów opublikowane w ramach strony posiada dostępną transkrypcję tekstową, jest to sukcesywnie uzupełniane,
    • teksty zastępcze obrazów i innych mediów nie są jeszcze uporządkowane,
    • niektóre kolory nie spełniają wymagań odnośnie kontrastu.

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-03-09. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Dane teleadresowe:
Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
ul. Malczewskiego 24, 26-609 Radom

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej elearning@fppp.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 333 43 43. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skip to content