Term: Analiza interesariuszy

(ang. Stakeholder analysis)

Analiza interesariuszy jest na ogół wykonywana w celu ustalenia siły i kierunku oddziaływania poszczególnych grup w celu określenia, jaki wpływ interesariusze mogą wywrzeć na konkretny projekt i ewentualne zapobieżenie temu oddziaływaniu (jeśli może być negatywne) lub wykorzystanie go (jeśli może być pozytywne).


Analiza interesariuszy ma długa i skomplikowaną historię. Po raz pierwszy pojęcie interesariusza pojawiło się już w 1963 roku, ale przez długi czas oznaczało udziałowców, lub wspólników, którzy nie biorą bezpośrednio udziału w zarządzaniu firmą, ale są zainteresowani jej funkcjonowaniem i w odpowiednich okolicznościach mogą wywrzeć na nią wpływ. Koncepcja ta została rozszerzona i bardziej szczegółowo opisana w odniesieniu do innych grup nacisku w 1984 roku w książce „Strategic Management: A stakeholder Approach” przez profesora Edwarda Freemana. W tym ujęciu interesariuszami byli wszyscy ci, którzy mieli jakiś szczególny interes (niekonieczny związany z posiadaniem akcji lub byciem udziałowcem) w obserwowaniu działania firmy i w określonych okolicznościach mogli na nią wywrzeć wpływ. Do takich typowych interesariuszy można zaliczyć na przykład społeczności lokalne na terenie których działa dane przedsiębiorstwo, władze lokalne, różne agencje rządowe, organizacje pozarządowe zainteresowane skutkami działalności firmy, klienci, konkurenci i partnerzy firmy, udziałowcy i uczestnicy rynku kapitałowego, banki i instytucje finansowe, media itd. Skład poszczególnych grup interesariuszy może się różnić w zależności od zakresu działalności danej firmy.

Synonimy hasła:
Stakeholder analysis
Kategoria hasła: Badania i rozwój (R&D)
« Wróć do Słownika