Term: Cykl Zwinnego Zarządzania Zmianą [Cykl ZZZ]

Cykl Zwinnego Zarządzania Zmianą (ZZZ) jest metodą iteracyjnego sposobu pracy w ramach zwinnego podejścia do wdrożenia nowego rozwiązania. Koncepcja cyklu ZZZ opiera się na modelu cyklu „zmiany odchudzonej/szczupłej” LCC (ang. Lean Change Cycle), którego twórcą jest Jason Little.

Cykl ZZZ tworzą trzy elementy:

  • Wgląd: w ramach pierwszego cyklu ZZZ, planowanie i prowadzenie działań w ramach zmiany (np. wdrażania rozwiązań Przemysłu 4.0) należy rozpocząć od zrozumienia bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa, czyli przeprowadzić diagnozę wnętrza organizacji i jej otoczenia. W przypadku zmian o mniejszym zasięgu wgląd dotyczy składowej przedsiębiorstwa objętej zmianą (np. działu lub zespołu). Do dokonania takiej diagnozy, czyli wglądu, wykorzystuje się narzędzia, badania oraz praktyki pozwalające na zebranie danych (w tym również te metody, jakie już są wykorzystywane w przedsiębiorstwie), na przykład: kwestionariusze badania satysfakcji klientów lub pracowników, badanie kultury organizacyjnej czy nieformalne spotkania z pracownikami, raporty produkcyjne, retrospektywy, analizę SWOT itp. W ramach wglądu prowadzonego w kolejnych cyklach ZZZ dodatkowo uwzględnia się rezultaty przeprowadzonych eksperymentów oraz informacje zwrotne od odbiorców zmiany.
  • Opcje działań: po zgromadzeniu i przeanalizowaniu zebranych danych o przedsiębiorstwie (lub jego części podlegającej zmianie), konieczne jest wygenerowanie opcji działań, czyli zestawu możliwych działań, które mogą doprowadzić do osiągnięcia celu wdrożenia. Każda z wygenerowanych (wypracowanych) opcji cechowana jest przez koszt i wartość. Koszt opcji obejmuje zarówno szacowany budżet potrzebny do realizacji działania, jak i czas na dane działanie, liczbę osób zaangażowanych w działanie czy poziom ryzyka związanego z danym działaniem. Wartość opcji jest oceną, w jakim stopniu realizacja danego działania przybliża do osiągnięcia stanu docelowego. Spośród wielu możliwych opcji działań dokonuje się wyboru najkorzystniejszych, czyli takich o najlepszym stosunku wartości do kosztu (zobacz: Diagram Wartość/Koszt).
  • Eksperymenty: Opcje zazwyczaj zawierają jedną lub kilka hipotez dotyczących oczekiwanych korzyści z podjętego działania. Hipotezy zmienią się w Eksperymenty, kiedy podjęta zostaje decyzja o wdrożeniu konkretnych działań. Eksperyment stanowi element cyklu ZZZ, który ma na celu przeprowadzenie wybranego działania i przekonanie się, jak w praktyce wyglądają efekty planowanych działań oraz reakcje odbiorców zmiany na prowadzone działanie. Na tym etapie cyklu ZZZ konieczne jest przygotowanie, przeprowadzenie i przeanalizowanie rezultatów eksperymentu. Wyniki eksperymentu dostarczają nowych informacji, wykorzystywanych na etapie kolejnego wglądu, który rozpocznie kolejny cykl ZZZ.
Cykl ZwinnegoZarządzania Zmianą (Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Little, Lean Change Management, Happy Melly Express 2014, p. 32)

Kategoria hasła:: Zarządzanie
« Wróć do Słownika