Term: Kompetencje

Zakres czyjejś wiedzy, umiejętności i doświadczenia (wg Encyklopedii PWN).

Osoba kompetentna to pracownik, którego postawa świadczy o tym, że potrafi we właściwy sposób wykorzystać posiadaną wiedzę w celu wykonania jakiegoś zadania lub rozwiązania problemu. Według Smida, kompetencje to zakres uprawnień, obowiązków, pełnomoctnictw i odpowiedzialności menedżera; także zakres jego wiedzy i umiejętności (koncepcyjnych, administracyjnych, technicznych, organizacyjnych i interpersonalnych)

Do podstawowych cech kompetencji można zaliczyć:

  • stopniowalność i wymierność,
  • skuteczność realizowania zadań na odpowiednim poziomie,
  • zróżnicowany zakres treści,
  • dynamiczny charakter,
  • możliwość przenoszenia na inne sytuacje zadaniowe.

Kompetencje społeczne, zwane też kompetencjami miękkimi, to zbiór umiejętności psychospołecznych, np. komunikatywności, innowacyjności, zdolności samodzielnego uczenia się, empatii, zaangażowania, inicjatywy, odpowiedzialności, przywództwa, umiejętności pracy w zespole, organizacji i planowania, zorientowania na wyniki.

Kompetencje techniczne, zwane też kompetencjami twardymi, to zakres wiedzy oraz umiejętności potrzebnych do wykonania określonej pracy, np. znajomość języków obcych, znajomość obsługi komputera, umiejętność programowania sterowników PLC, specjalizacja w aplikacjach księgowych lub inżynierskich, umiejętność stosowania narzędzi w celu ułatwienia pracy i zwiększenia jej wydajności itp.

Kompetencje Przyszłości, jest to zbiór kompetencji społecznych i technicznych (twardych i miękkich) które pozwolą osiągnąć pełnię możliwości pracownika w zmieniającym się cyfrowym świecie. Do kompetencji tych należą wiedza z zakresu SI i uczenia maszynowego, współpraca człowiek-maszyna, bazy danych i ich analiza, automatyzacja procesów produkcyjnych, specjalizacja z zakresu transformacji cyfrowej, cyberbezpieczeństwo, deweloperzy platform i oprogramowania, umiejętność szybkiego uczenia się, współpraca w zespole, inteligencja emocjonalna itp.

Kategoria hasła: Pracownik 4.0
« Wróć do Słownika