Term: Mapowanie strumienia wartości

Technika, która pozwala zwizualizować przepływy fizyczne i informacyjne pomiędzy elementami procesu produkcyjnego. Dzięki ukazaniu powiązań i zależności, możliwe jest przeanalizowanie ich pod kątem efektywnego dostarczenia klientowi zamówionego produktu na oczekiwanym poziomie jakości, w uzgodnionym czasie i jak najniższym kosztem.

Mapowanie strumienia wartości rozpoczyna się od wizualnego przedstawienia czynności na mapie stanu obecnego za pomocą ustalonych symboli. Odpowiednie spojrzenie na taką mapę identyfikuje marnotrawstwa i ukazuje problemy, które należy rozwiązać w dalszej części prac.

Celem identyfikacji czynności zbędnych i nieefektywnych jest ich wyeliminowanie, przeorganizowanie lub skrócenie, tak aby maksymalnie zbliżyć ich wartość do oczekiwań klienta.

Kolejnym krokiem w mapowaniu strumienia wartości jest wykonanie mapy stanu przyszłego. Obrazuje ona nowy proces, zależności pomiędzy czynnościami oraz przepływy fizyczne i informacyjne, które zostaną wdrożone w określonym czasie. Nie wszystkie zidentyfikowane marnotrawstwa można wyeliminować od razu, dlatego też mapa strumienia wartości jest narzędziem wizualizującym działanie w zakresie usprawniania procesu przy z góry założonym horyzoncie czasowym. Wynika z niej, co należy poprawić i w jakim celu, zarówno w krótko-, jak i długoterminowej perspektywie.

Z mapy strumienia wartości wynikają zasady przyjmowania, obróbki i realizacji zamówień oraz zaopatrzenia, wysyłki, planowania, kontroli jakości i prowadzenia gospodarki magazynowej.

W mapowaniu strumienia wartości należy uwzględnić dane o procesie, ale także zapewnić spojrzenie kreatywne dla uzyskania silniejszego efektu. Niektóre organizacje tworzą strumienie wartości dla poszczególnych rodzin wyrobów, aby zapewnić niezakłócony przepływ.

Regularne mapowanie strumienia wartości jest konieczne dla dostosowania organizacji do zmieniających się warunków zewnętrznych i rozwoju organizacji.

Kategoria hasła:: Zarządzanie
« Wróć do Słownika