Term: Marketing

Działanie, zestaw instytucji (jednostek organizacyjnych) i procesów tworzenia, komunikowania, dostarczania i wymiany ofert, które mają wartość dla klientów, klientów, partnerów i całego społeczeństwa (wg definicji American Marketing Association – AMA z 2017 r.).

Definicja wg AMA łączy cel marketingu z dostarczaniem wartości dla klienta, grupy klientów, społeczności lokalnej, a nawet całego społeczeństwa. Jest to wyraźne rozszerzenie celu marketingu, który w przypadku organizacji nastawionych na zysk oznaczał zaspokojenie potrzeb klientów sposób opłacalny.

Proces marketingowy w przedsiębiorstwie składa się z czterech elementów:

  • strategicznej analizy marketingowej,
  • planowania marketing-mix,
  • wdrażania marketingu,
  • kontroli marketingowej.

Strategiczna analiza marketingowa obejmuje analizę sytuacji przedsiębiorstwa, ustalenie celów marketingowych, wybór segmentów docelowych i ocenę popytu w tych segmentach, przygotowanie rocznego planu marketingowego.

Planowanie marketing-mix obejmuje przygotowanie taktyki, która pozwoli na realizację postawionych celów strategicznych. Taktyka ta na stworzeniu kombinacji czterech marketingowych komponentów (tzw. marketing-mix) – produktu, ceny, miejsca i promocji (ang. 4P – Product, Price, Place, Promotion).

Wdrożenie marketingu obejmuje zestaw działań marketingowych związanych z realizacją przyjętego planu marketing-mix.

Kontrola marketingowa obejmuje ocenę i monitorowanie realizacji planu marketingowego z uwzględnieniem wskaźników (np. sprzedaż, udział w rynku, wydatki marketingowe, rentowność czy efektywność).

Wraz ze zmieniającymi się potrzebami klientów, dynamicznie zmieniającym się otoczeniem rynkowym przedsiębiorstw oraz transformacją cyfrową pojawiła się koncepcja Lean Marketing, wywodząca swoje podejście z książki Lean Start-up, którą napisał Eric Ries. 

Koncepcja Lean Marketing koncentruje się przede wszystkim na iteracji, testowaniu i pomiarze (rezultatach działań marketingowych i informacjach zwrotnych od klientów), w odróżnieniu od tradycyjnego procesu marketingu, gdzie produkt końcowy jest określany z wyprzedzeniem, a zespoły marketingowe nie mogą dostosowywać produktu w trakcie procesu.

Kategoria hasła: Zarządzanie
« Wróć do Słownika