Term: Model 7S

Koncepcja opisująca zmieniającą się organizację za pomocą siedmiu składowych, które mogą ulec zmianie, aby dana transformacja odniosła sukces. Wszystkie z tych składowych są ze sobą wzajemnie powiązane.

Koncepcja 7S została wypracowana przez konsultantów firmy doradczej McKinsey. Podczas wdrażania zmian i transformacji, model można wykorzystywać jako listę kontrolną i sprawdzać, na jakie zasoby organizacji zmiana ma wpływ i jaki jest to wpływ.

Model dzieli siedem składowych organizacji na dwie kategorie: twarde (Strategia, Struktura, Systemy) oraz miękkie (Wspólne wartości, Kompetencje, Styl, Ludzie). Nazwa metody jest akronimem zbudowanym z pierwszych liter angielskich terminów opisujących składowe – stąd 7S.

Przyjrzyjmy się bliżej tym składowym:

 1. Systemy (ang. Systems) – składowa obejmująca wszystkie formalne regulacje, procedury i systemy, pozwalające prawidłowemu funkcjonowanie przedsiębiorstwa np. system IT, system wynagrodzeń, procedury księgowe.
 2. Strategia (ang. Strategy) – składowa, która obejmuje misję, wizję oraz plany organizacji. 
 3. Struktura (ang. Structure) – składowa opisująca formalne zależności pomiędzy jednostkami organizacyjnymi, z których składa się organizacja.
 4. Styl zarządzania (ang. Style) – składowa, która odnosi się do stylu zarządzania, przyjętych sposobów działań podejmowanych przez przełożonych oraz sposobu postępowania członków organizacji we wzajemnych kontaktach.
 5. Ludzie (ang. Staff) – składowa, która obejmuje procesy rozwoju oraz socjalizacji pracowników. Celem tyhc procesów jest sprawienie, aby pracownik był efektywnym i usatysfakcjonowanym członkiem organizacji. Obejmuje m.in. stawiane wymagania oraz specjalności zatrudnionych pracowników, system oceny pracowników, szkolenia itp.
 6. Kompetencje (ang. Skills) – składowa ta obejmuje istotne kompetencje, które wspierają pozostałe elementy organizacji.
 7. Wspólne wartości (ang. Shared values) – kluczowe zasady oraz filozofia postępowania powszechnie znane w organizacji, którymi kierują się wszyscy pracownicy.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: R.H. Waterman Jr, T.J. Peters, J.R. Phillips, Structure Is Not Organization, Business Horizons 1980, vol. 23, issue 3, pp. 14-26.

Jeśli chcesz określić wpływ transformacji na zasoby organizacji:

 1. W pierwszym kroku wybierz obszar, na który transformacja będzie miała największy wpływ. Zapisz, jaki wpływ będzie miała transformacja, czyli jak zmieni się dana składowa, aby osiągnąć stan docelowy/cele transformacji.
 2. Wybierz kolejną składową modelu i zastanów się, jaki wpływ będzie miała transformacja na ten obszar. Zapisz swoje spostrzeżenia.
 3. Wybierz kolejny obszar i powtórz opisaną w punkcie 2. Analizę.
 4. Jeśli pozostały jeszcze składowe, które nie zostały poddane analizie, to wróć do punktu 3. Jeśli wszystkie składowe zostały już przeanalizowane, to przejdź do kolejnego kroku.
 5. Stwórz listę zmian we wszystkich obszarach.

W wyniku przeprowadzonej analizy otrzymasz listę zmian i interakcji pomiędzy składowymi (zasobami) organizacji.

Kategoria hasła: Zarządzanie
« Wróć do Słownika