Term: Praca standaryzowana

(ang. standardized work)

Najlepsza metoda bezpiecznego i wydajnego wykonywania pracy na wymaganym poziomie jakości. Wykonując pracę w sposób powtarzalny, uzyskuje się powtarzalny efekt.

Standaryzacja pracy zapewnia:

  • bezpieczeństwo pracy ludzi, urządzeń i danych,
  • oczekiwaną jakość,
  • najefektywniejszy sposób wykorzystania zasobów maszynowych i ludzkich,
  • utrzymanie założonego tempa produkcji,
  • bieżące monitorowanie i weryfikację procesu,
  • zwiększenie elastyczności załogi poprzez łatwą wymienność,
  • podstawę do efektywnego szkolenia.

Warunkami koniecznymi do ustandaryzowania procesu są jego powtarzalność i możliwość opisania.

Szeroko stosowana standaryzacja odnosi się także do pozornie niepowtarzalnych działań, takich jak usuwanie awarii, rozwiązywanie problemu lub inwestycja w nowe wyposażenie. Takie działania można ustandaryzować poprzez procedury, listy kontrolne oraz inne narzędzia, które zapewniają uzyskanie powtarzalnego wyniku i najefektywniejsze podejście.

Niezbędne do zapewnienia powtarzalności są:

  • zasoby (surowce, materiały, urządzenia, umiejętności ludzi, itp.) potrzebne do zapewnienia niezakłóconego przepływu,
  • ustalona kolejność wykonywania pracy, dzięki której mamy powtarzalne wyniki w zakresie bezpieczeństwa, jakości i wydajności,
  • ustalony czas taktu i obliczone czasy cyklu dla każdego wyrobu i stanowiska.

Dzięki zapewnieniu stabilności, możliwe jest systemowe rozwiązywanie problemów i doskonalenie procesu. Standaryzacja operacji wytwórczych i usługowych jest podstawą do automatyzacji i robotyzacji procesów i czynności. Umożliwia także skalowanie działalności poprzez powielanie modelu funkcjonowania. Przestrzeganie standardu ułatwiają instrukcje pracy standaryzowanej opisujące kroki, elementy pracy, układ stanowiska, wymagania jakościowe, ilościowe i czasowe, najlepiej w postaci wizualnej oraz cykliczne audyty pracy standaryzowanej wykonywane na różnych poziomach organizacji.

Synonimy hasła:
Standaryzacja pracy
Kategoria hasła: Zarządzanie
« Wróć do Słownika