Term: Wskaźnik aktywów ekologicznych

(ang. green asset ratio, GAR) wskaźnik przedstawiający proporcje aktywów, które są przyjazne dla środowiska i które znacząco przyczyniają się do celów, jakimi są łagodzenie zmian klimatu lub przystosowanie do zmian klimatu albo które umożliwiają inne działania zmierzające do osiągnięcia tych celów.