Postępy
0% ukończone

Produkcja to zorganizowana działalność polegająca na przekształcaniu posiadanych zasobów w gotowe produkty, które mają postać towarów lub usług. Jej celem jest kreowanie wartości, która stanowi odpowiedź na rosnący na rynku popyt. Produkcja to sercem przemysłu i podstawowy obszar działania przedsiębiorstwa, który można poddać procesom transformacji z wykorzystaniem rozwiązań cyfrowych. 

Nowoczesną (ucyfrowioną) produkcję charakteryzuje:  

 • elastyczna automatyzacja, 
 • specjalizacja umiejętności, kompetencji lub metod produkcji, 
 • innowacje techniczne ukierunkowane na programy badawczo-rozwojowe służące celom eliminacji marnotrawstwa i nieefektywności, 
 • kontrola jakości,
 • budowanie strategii i efektywnej struktury organizacyjnej, 
 • poszerzanie rynku odbiorców, 
 • uniwersalność produkcyjna,  
 • eliminacja (lub wykorzystanie) odpadów, 
 • mniejsza energochłonność i produkcja bardziej przyjazna środowisku.  

Do kogo adresowana jest transformacja cyfrowa w zakresie produkcji?  

Poniższa lista przedstawia otwarty zbiór przykładów problemów i wzywań, które mogą znaleźć swoje rozwiązanie po efektywnym przeprowadzeniu procesu transformacji:

 • niska jakość produkcji – jakość produktów powstałych w wyniku procesów wytwórczych ma wpływ na konkurencyjność firmy.  
 • niedobór siły roboczej – dalszy rozwój przedsiębiorstwa jest utrudniony poprzez brak wykwalikowanej, odpowiedniej siły roboczej.  
 • wysokie koszty transportu – dotychczasowe rozwiązania logistyczne generują zbyt duże koszty i negatywnie wpływają na konkurencyjność firmy.  
 • zaburzone łańcuchy dostaw – obecny system zamówień i dostaw bywa niewydolny i tworzy ryzyka związane z przestojami lub brakiem surowców.  
 • brak kontroli procesu i jego jakości – przedsiębiorstwo nie śledzi procesu produkcji i nie kontroluje jego jakości (np.: w celu eliminacji niespójności lub opóźnień).   
 • zwiększony czas wprowadzania produktu na rynek – czas pomiędzy prototypowaniem i testowaniem nowych produktów a ich wprowadzeniem na rynek jest zbyt długi.  
 • ochrona własności intelektualnej – dotyczy również procesów produkcji i produktów. Kluczowym elementem jest tu cyberbezpieczeństwo.  

Kategorie, które można poddać procesowi transformacji: 

Zaawansowane technologie – połączenie technologii cyfrowych, kluczowych technologii wspomagających KET (ang. Key Enabling Technologies) oraz integracja systemów fizycznych i cyfrowych. Zaawansowane technologie dają początek innowacyjnym modelom biznesowym i nowym procesom oraz tworzeniu inteligentnych produktów i usług. Stanowią podstawę przejścia na bardziej ekologiczną gospodarkę, odgrywają zasadniczą rolę w modernizacji bazy przemysłowej i stymulują rozwój całkowicie nowych gałęzi przemysłu. Ich znaczenie sprawia, że są kluczowym elementem polityki przemysłowej i w coraz większym stopniu przyczyniają się do sprostania najbardziej palącym wyzwaniom społecznym  

Inteligentne rozwiązania produkcyjne (inteligentna produkcja IM – ang. Inteligent Manufacturing) – zastosowanie połączonej inteligencji ludzi, procesów i maszyn, w celu uzyskania wpływu na ogólną ekonomikę produkcji. Podstawowym celem IM jest optymalizacja zasobów produkcyjnych, poprawa wartości biznesowej i bezpieczeństwa oraz zmniejszenie ilości odpadów (zarówno produkcyjnych, jak i w operacjach biurowych), a wszystko to przy jednoczesnym spełnieniu wymagań klientów w zakresie dostaw i jakości. Producenci osiągają to dzięki najnowszym systemom zarządzania produkcją i zasobami, inteligentnym urządzeniom, komunikacji maszyna-maszyna oraz analizie danych linii produkcyjnych i obiektów 

Zarządzanie i optymalizacja produkcji – zakres działań odnoszących się do zastosowania zasad zarządzania do funkcji produkcji w fabryce. Zarządzanie produkcją polega na zastosowaniu: 

 • planowania produkcji, 
 • kontroli produkcji, 
 • doskonalenia procesów, 
 • konserwacji sprzętu. 
Skip to content