Postępy
0% ukończone

Formy testowania koncepcji wdrożenia w przypadku obszaru cyfrowego obiegu danych koncentrują się na kilku zadaniach dotyczących zarówno danych (ich pozyskiwania, składowania i analizy), jak i możliwości zaprojektowania kompletnie nowych modeli biznesowych skoncentrowanych na danych.

Jako że cyfryzacja procesów administracyjnych i biznesowych oparta jest w głównej mierze na wdrożeniu rozwiązań w postaci oprogramowania i systemów informatycznych (w tym cyberfizycznych), to proces testowania musi obejmować kilka etapów i w pewnym stopniu pokrywać się z wybranymi etapami wdrożenia takiego systemu. Testowanie polega w tym przypadku najczęściej na opracowaniu dokumentów studium wykonalności, które pozwalają ocenić możliwości, wyzwania czy potencjalne ryzyka. Realizacja procesu testowania wymaga, aby , w odniesieniu do każdego zadania/projektu (oznaczonych jako Use Case 1, Use Case 2 itd. na diagramie mapy drogowej (patrz: etap Planowania) studium zawierało co najmniej:

  • modele procesów biznesowych dotyczących obszaru objętego działaniami w ramach cyfryzacji procesów administracyjnych i biznesowych;
  • zdefiniowane modele danych, które będą przedmiotem przetwarzania w przypadku danego obszaru cyfrowego obiegu danych;
  • zdefiniowanie zakresu funkcjonalnego w odniesieniu do każdego „Use Case” wspomnianego powyżej;
  • analizę produktów dostępnych na rynku, które należą do kategorii określonej przez obszar procesów administracyjnych i biznesowych;
  • analizę spełnienia wymagań funkcjonalnych obszarów objętych działaniami cyfryzacyjnymi przez produkty dostępne na rynku;
  • wnioski z analizy spełnienia wymagań funkcjonalnych przez produkty i sugestie co do dalszych działań.

Tylko opracowanie studium wykonalności zapewnia dane i informacje, które są niezbędne do tego, aby ocenić możliwości techniczne i organizacyjne w zakresie działań znajdujących się na mapie drogowej transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa. Informacje ze studium pozwalają oszacować nie tylko ograniczenia technologiczne, spełnienie wymagań funkcjonalnych, ryzyko i priorytety wdrożenia technologii lub produktu, ale też powodowane tym zmian w kulturze organizacyjnej.

Skip to content