Postępy
0% ukończone

Jednym z kluczowych aspektów transformacji jest cyfryzacja rdzenia organizacji poprzez wykorzystanie odpowiedniego stosu technologii cyfrowych. Jest to prawdopodobnie najtrudniejszy do przeprowadzenia etap zmian, w szczególności dla tych podmiotów, które mają duży dług technologiczny. Organizacje korzystają zazwyczaj z wielu systemów informatycznych, których duża część może nie spełniać wymagań związanych z integracją z nowymi systemami oraz nie pozwala wyciągać, składować ani analizować danych. Dlatego z technicznego punktu widzenia większość infrastruktury IT może wymagać przebudowy.

Poszukiwanie kamieni milowych w procesie transformacji procesów inżynierskich związanych z danymi będzie dotyczyć dwóch obszarów: systemów dziedzinowych oraz przetwarzania i używania danych.

Kamienie milowe w zakresie systemów dziedzinowych

Trudno jednoznacznie wskazać możliwe cele i kamienie milowe w toku wdrażania rozwiązań z obszaru procesów inżynierskich, ponieważ są one uzależnione od branży i modeli biznesowych. W praktyce oznacza to, że różnorodność systemów i narzędzi jest dość duża. Klasyczne moduły takie jak np. system ERP lub MES (ang. Manufacturing Execution System) czy oprogramowanie CAD/CAE pojawiają się w wielu mapach drogowych. Inne rozwiązania mogą występować w zależności od wymagań konkretnego procesu inżynierskiego czy modelu biznesowego.

Istnieje kilka kamieni milowych, które dotyczą wszystkich wyżej wymienionych obszarów. Są one niezbędne do dalszego realizowania działań transformacyjnych. Zalicza się do nich:

 • Aktualizacja opisu procesów biznesowych – opis powinien dotyczyć stanu aktualnego (AS-IS). Na kolejnych etapach opracowywania mapy drogowej powinny powstawać zaktualizowane opisy procesów.
 • Opracowanie mapy modeli procesów biznesowych – modele te są materiałem wyjściowym do analizy oraz budowy nowych procesów przy zastosowaniu narzędzi i systemów, które mogą usprawnić wybrane elementy procesów.
 • Zdefiniowanie obiegu dokumentów i zestawów danych – zadanie powinno obejmować opracowanie lub aktualizację opisu przepływów dokumentów, zakresu danych i właścicieli procesów.
 • Zdefiniowanie szczegółowych wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych oraz architektury, a także opisanie sposobu wsparcia procesów inżynierskich przez systemy informatyczne lub konkretne grupy produktów.
 • Opracowanie studium wykonalności potencjalnego wdrożenia dla każdego z systemów dziedzinowych, wraz z oceną wpływu na architekturę innych rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwie.
 • Wzmacnianie pozycji liderów transformacji i pracowników oraz kształtowanie struktury organizacyjnej opartej na nowych modelach biznesowych, modelach współpracy i kulturze pracy zorientowanej na dane.

Kamienie milowe w zakresie warstwy zbierania, agregowania oraz analityki danych

Fabryka przyszłości to w dużej mierze algorytmy oparte na danych i szeroko pojętej Artificial IntelligenceAI. Dlatego konieczne jest przebudowanie lub wdrożenie silnika analityki napędzanego przez Big Data. Najczęściej wymaga to wielu inwestycji infrastrukturalnych lub skorzystania z usług chmurowych. Czasami wprowadza się oba te rozwiązania.

W przypadku większości przedsiębiorstw obowiązkowymi kamieniami milowymi w tym obszarze są:

 • budowa systemu składowania danych;
 • wybór i wdrożenie platformy analitycznej;
 • budowa platformy przetwarzania danych i szyny usług;
 • zdefiniowanie wymagań w odniesieniu do wszystkich zestawów danych;
 • wybór i wdrożenie systemu integracji danych klasy ETL;
 • wybór platformy usług chmurowych;
 • wypracowanie strategii technologicznej.

Algorytm porządkujący plan działania

Referencyjny plan działania dla organizacji przechodzącej transformację cyfrową obejmuje kilka kluczowych obszarów, które należy uwzględnić w agendzie cyfrowej. Dlatego  kamienie milowe mogą dotyczyć zarówno wdrażania inżynierskich rozwiązań dziedzinowych, jak i systemów opartych na danych oraz elementów infrastruktury do ich przetwarzania. W przypadku większych projektów może się okazać, że kamieniem milowym w planie transformacji jest wdrożenie elementów systemu składowania danych lub silnika analityki, co nie będzie występowało w przypadku kolejnych projektów.

Wymienione wcześniej kamienie milowe są jedynie przykładami – w zależności od rodzajów projektu mogą, lecz nie muszą występować w planie transformacji.

Przy ustalaniu priorytetów technologicznych, ocenie i wyborze rozwiązań infrastrukturalnych, a także przy tworzeniu planu działania przedsiębiorstwa można posłużyć się wieloma narzędziami. Jednym z nich jest radar technologiczny (ang. Tech Radar), który może przybierać różne formy. Jest to narzędzie ułatwiające dyskusję na temat trendów technologicznych oraz korzyści, jakie mogą one przynieść przedsiębiorstwu. Prawdopodobnie najważniejszym czynnikiem w budowie radaru technologicznego i ocenie technologii jest połączenie analizy z rzeczywistym „użytkowaniem”.

Rysunek 1. Przykładowy TechRadar opracowany przez ThoughtWorks. Źródło: ThoughtWorks, www.thoughtworks.com

Kategorie działań oznaczają odpowiednio:

 1. Przyjmij: rozwiązanie gotowe do użycia – udowodniono to poprzez zastosowanie go w projektach i ogólną akceptację w branży.
 2. Wypróbuj: rozwiązanie gotowe do ostrożnego użytkowania – nie jest to rozwiązanie w pełni sprawdzone, więc należy je stosować w starannie wybranych inicjatywach.
 3. Poddaj ocenie – należy uważnie śledzić rozwiązanie i stosować eksperymentalnie.
 4. Wstrzymaj się – rozwiązanie przyciąga uwagę branży, ale jeszcze nie jest gotowe do użycia – może być wadliwe i może być postrzegany jako coś, czego należy unikać.

Inne radary technologiczne warte uwagi to:

Skip to content