Postępy
0% ukończone

W przypadku obszaru cyfrowego obiegu danych testowanie koncepcji wdrożeniowych skupia się na zadaniach dotyczących możliwości wdrożenia zarówno rozwiązań klasy MES, EAM, CMMS, CAx, Digital Twin itp., jak i rozwiązań do pozyskiwania, składowania i analizy danych.

Ponieważ cyfryzacja procesów administracyjnych i biznesowych opiera się głównie na wdrażaniu rozwiązań w postaci oprogramowania oraz systemów informatycznych (w tym cyberfizycznych), to proces testowania obejmuje kilka etapów, a także w pewnym stopniu pokrywa się z wybranymi etapami finalnego wdrożenia. W tym przypadku testowanie polega najczęściej na opracowaniu studium wykonalności, które pozwala ocenić możliwości, wyzwania oraz potencjalne ryzyko. Realizacja procesu testowania wymaga, aby dla każdego zadania czy projektu (określanych jako Use Case 1, Use Case 2 itd.) na diagramie mapy drogowej (o którym więcej w etapie Planowania) studium zawierało co najmniej:

  • modele procesów biznesowych w obszarach objętych działaniami w ramach cyfryzacji procesów administracyjnych i biznesowych;
  • zdefiniowane modele danych, które będą przedmiotem przetwarzania w przypadku danego obszaru cyfrowego obiegu danych;
  • zdefiniowanie zakresu funkcjonalnego w odniesieniu do każdego przypadku użycia (Use Case) z diagramu mapy drogowej;
  • analizę produktów dostępnych na rynku, które należą do kategorii określonej przez obszar procesów administracyjnych i biznesowych;
  • analizę spełnienia wymagań funkcjonalnych obszarów objętych działaniami cyfryzacyjnymi przez produkty dostępne na rynku;
  • wnioski z analizy spełnienia wymagań funkcjonalnych i sugestie co do dalszych działań.

Opracowanie studium wykonalności zapewnia dane i informacje, które są niezbędne do oceny możliwości technicznych oraz organizacyjnych w zakresie działań znajdujących się na mapie drogowej transformacji cyfrowej. Informacje ze studium pozwalają oszacować nie tylko ograniczenia technologiczne, spełnienie wymagań funkcjonalnych, ryzyko i priorytety wdrożenia technologii lub produktu, ale też spowodowane tym zmiany w kulturze organizacyjnej.

Skip to content