Postępy
0% ukończone

Kryteria przystąpienia do transformacji w obszarze cyfrowego obiegu danych zawierają w sobie szeroki zakres tematyczny. W przypadku procesów inżynierskich zakres ten jest węższy, niezmiennie jednak kryteria dotyczą nie tylko procesów organizacyjnych, ale także narzędzi (systemów dziedzinowych) i obszaru przetwarzania danych. Kryteria zostały przedstawione poniżej w trzech sekcjach:   

 • procesy produkcyjne, serwisowe i zachowania jakości;
 • zbieranie, wstępne przetwarzanie i agregacja danych;
 • dział IT, zespoły analityczne i menadżerowie.

Jeśli któreś z kryteriów nie jest spełnione lub nie jesteśmy pewni sposobu jego realizacji, nie musi ograniczać to dalszych działań. Może okazać się, że realizacja wybranego przedsięwzięcia będzie stanowić element mapy drogowej albo procesu transformacji.

Procesy produkcyjne, serwisowe i zachowania jakości

Jeśli nie zostaną spełnione kluczowe kryteria, korzystanie z potencjału narzędzi i procesów inżynierskich może okazać się niemożliwe. Niektóre z rozwiązań, na przykład klasy CAD/CAM, są użyteczne, nawet jeśli później posługujemy się dokumentacją papierową. Jednak w przypadku systemów klasy MES/CMMS/EAM, ich implementacja będzie pełniejsza, jeśli zintegrujemy je z innymi urządzeniami czy systemami, na przykład istniejącym już systemem IIoT.

Aby w pełni korzystać z możliwości systemów inżynierskich i przejść do kolejnego etapu planowania należy spełnić następujące kryteria:

 • Należy przeprowadzić inwentaryzację wdrożonych narzędzi projektowania inżynierskiego klasy CAD/CAM.
 • Należy określić, jakie moduły i funkcje narzędzi CAD/CAM są używane w przedsiębiorstwie oraz w jakim zakresie efekty tych prac są stosowane w procesie zarządzania produkcją.
 • Należy opracować mapę procesów biznesowych, w których narzędzia inżynierskie są stosowane lub mogą być stosowane, w celu usprawnienia pracy.
 • Należy przeprowadzić inwentaryzację wdrożonych rozwiązań systemów klasy MES/CMMS/EAM.
 • Należy określić, jakie moduły i funkcje narzędzi MES/CMMS/EAM są używane w przedsiębiorstwie oraz w jakim zakresie efekty tych prac są stosowane w procesie zarządzania produkcją.
 • Należy zinwentaryzować wszystkie pozostałe rozwiązania teleinformatyczne, które mają związek z procesami inżynierskimi, np. platformy IIoT czy planowania konserwacji maszyn i infrastruktury.
 • Należy określić wstępne wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne w zakresie narzędzi oraz systemów procesów inżynierskich.

Zbieranie, wstępne przetwarzanie i agregacja danych

Kwestia przepływu danych w przedsiębiorstwie wpisuje się w kategorię wyzwań związanych z zarządzaniem danymi i cyklem życia danych (ang. data management & lifecycle challenges) opisanych w opracowaniu pt. „Smart Manufacturing Industry Challenges” dostępnym na stronie internetowej Big Data Value Association.

Wszystkie kategorie wyzwań, z którymi spotkamy się w przedsiębiorstwie, są to wyzwania:

 • związane z zarządzaniem danymi i cyklem życia danych (ang. data management & lifecycle challenges) – wyzwanie w zakresie integracji danych i procesów biznesowych obejmuje standaryzację zestawów danych pochodzących z różnych systemów, tak aby były one maksymalnie użyteczne w całym łańcuchu. Kryterium w tym przypadku obejmuje:
  • wykonanie wstępnego opracowania zakresów danych, które będą przetwarzane w procesach inżynierskich;
  • opracowanie szkicu cyklu życia poszczególnych zakresów danych.
 • związane z architekturą systemów zarządzania danymi (ang. data processing architectures challenges) – efektywne i niezawodne przetwarzanie danych (także w czasie rzeczywistym) wymaga odpowiedniej infrastruktury. W zależności od potrzeb przetwarzanie powinno być wykonywane lokalnie albo w chmurze. Kryterium w tym przypadku obejmuje:
  • analizę sposobu przetwarzania poszczególnych zakresów danych;
  • określenie wymagań co do sposobu składowania danych, opóźnień w dostępie do danych oraz kategorii (dane diagnostyczne/sterowania i dane do analizy offline);

Dział IT, zespoły analityczne i menadżerowie

Osoby zarządzające przedsiębiorstwem muszą mieć świadomość, że bez powołania specjalnych sekcji, których zadaniem jest praca z danymi, prawidłowa transformacja cyfrowa nie będzie możliwa. Budowa zespołu w dziale IT, który będzie priorytetowo przydzielany do zadań realizowanych na rzecz budowy i utrzymania infrastruktury w zakresie danych i ich analityki jest jednym z kluczowych zadań mapy drogowej działań operacyjnych i biznesowych. Odpowiedni sposób myślenia może pomóc organizacjom pokonać przepaść analityczną, ale może to się stać tylko dzięki zbudowaniu działu IT przygotowanego do realizacji zadań transformacji cyfrowej. Zakres wymagań i kwalifikacji technicznych, kluczowych z punktu widzenia procesów inżynierskich, został opisany w sekcji definiującej możliwe obiekty transformacji.

Kryteria mogą zostać zrealizowane jako działania komplementarne tylko poprzez:

 • Zmianę z mentalności informatycznej, według której dane i analizy są używane do monitorowania działalności, na taką, która stanowi podejście biznesowe oraz stara się przewidzieć nadchodzące wydarzenia, aby zalecić działania zapobiegawcze lub pozwalające wygenerować zysk.
 • Przejście od agregowania danych w celu zmniejszenia kosztów ich przechowywania i zarządzania nimi do analizowania i wydobywania wszystkich szczegółowych danych dotyczących transakcji i pracy na poziomie jednostki (człowieka lub urządzenia).
 • Rozszerzenie dostępu do danych – rezygnację z restrykcyjnego, tabelarycznego modelu danych na rzecz zapewnienia dostępu do wszystkich ich źródeł — wewnętrznych i zewnętrznych, ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych — które mogą dostarczyć przydatnych informacji o klientach, produktach i działaniach operacyjnych na poziomie jednostki (człowieka lub urządzenia).
 • Przejście od środowiska przetwarzania danych wsadowych do modelu operacyjnego, który może przetwarzać i analizować dane w czasie rzeczywistym w celu pozyskania klientów lub operacji „na żywo”, co dawałoby nowe możliwości tworzenia wartości i monetyzacji.
Skip to content