Postępy
0% ukończone

Lista kontrolna dotyczy dwóch obszarów:

 • systemów dziedzinowych, tj. MES, EAM, CMMS, CAx itp.;
 • warstwy zbierania, agregowania i składowania oraz analityki danych.

Poniżej znajdują się propozycje zadań, które należy wykonać przed przejściem do etapu ukierunkowania, aby przygotować się do transformacji.

Zakres systemów dziedzinowych

Firmy, które chcą usprawnić sposób prowadzenia działalności, muszą ocenić (formalnie lub nieformalnie) swój poziom dojrzałości w różnych obszarach, także w przypadku procesów inżynierskich. Taka ocena może również służyć firmom jako narzędzie do tzw. benchmarkingu. Jednym z dostępnych narzędzi jest tzw. IMAM (ang. Industrial Maturity for Advanced Manufacturing), czyli ocena poziomu dojrzałości przedsiębiorstwa w zakresie zaawansowanej produkcji. Jest to metoda oparta na podejściu CMMI (ang. Capability Maturity Model Integration). IMAM zostało zaprojektowane do oceny poziomu dojrzałości firmy w obszarze zaawansowanej produkcji i inżynierii, w tym m.in.:

 • strategii i długoterminowego planowania zaawansowanej produkcji;
 • procesów w produkcji;
 • procesów w inżynierii;
 • procesów w utrzymaniu ruchu;
 • procesów w cyklu życia produktu.

Firmy dążące do osiągnięcia zaawansowanego poziomu dojrzałości w każdym z tych obszarów mogą rozważyć kilka możliwych działań. Aby przejść do kolejnego etapu należy podjąć próbę odpowiedzenia na następujące pytania dotyczące technologii i stosowanych systemów w obszarze procesów inżynierskich:

 • Czy firma używa komputerowych narzędzi projektowania inżynierskiego klasy CAD/CAM? Czy z efektów tych prac korzysta się w procesie zarządzania produkcją?
 • Czy firma posiada system planowania inżynierskiego oparty na technologiach informatycznych?
 • Czy procesy projektowania inżynierskiego w firmie obejmują modelowanie i symulacje w ramach inżynierii modelowej (ang. Model-Based Design – MBD)?
 • Czy firma stosuje symulacje do statystycznego projektowania eksperymentów (ang. design of experiment – DoE) w ramach procesów projektowych i inżynierskich?
 • Czy firma posiada wdrożone rozwiązania w zakresie systemów klasy MES/CMMS/EAM? Jeśli tak, to w jakim zakresie i dla jakich elementów procesu?
 • Czy firma posiada oparty na technologiach informatycznych system planowania konserwacji maszyn i infrastruktury?

Kroki do wykonania w zakresie obszaru danych

Niezależnie od działań podejmowanych w obszarze transformacji procesów inżynierskich, równolegle należy przyjrzeć się tematom związanym ze sposobami zbierania, składowania i analizy danych. Projekty takie mogą być realizowane równolegle, lub mogły zostać zrealizowane wcześniej, i nie muszą być wprowadzane przy okazji wdrażania rozwiązań MES, EAM, CMMS, CAx itp. 

Poniżej przedstawiono wybrane zagadnienia, z którymi powinni zapoznać się liderzy, zespoły oraz kadra zarządzająca. Pomagają one w budowaniu możliwości niezbędnych do świadczenia nowoczesnych usług cyfrowych oraz ewolucji organizacji. Są to zagadnienia dotyczące etapu analizy danych (w szczególności Big Data) oraz stosowania usług chmurowych, kognitywnych i innych rodzajów narzędzi sztucznej inteligencji. W szczególności warto zwrócić uwagę na:

 • systemy Internetu rzeczy i przemysłowego Internetu rzeczy w kontekście wdrażania systemów zarządzania produkcją (ang. Manufacturing Execution System – MES), zarządzania aktywami przedsiębiorstwa (ang. Enterprise Asset Management – EAM), zautomatyzowanego wsparcia zarządzania utrzymaniem ruchu (ang. Computerised Maintenance Management System – CMMS);
 • weryfikację dostępności danych z maszyn i urządzeń przedsiębiorstwa;
 • podejście API-first w tworzeniu platform oprogramowania, w szczególności z wykorzystaniem usług systemów MES, EAM, CMMS;
 • usługi współdzielone (ang. shared services) oparte na danych i API;
 • wykorzystanie edge/fog i cloud computing w zakresie składowania danych;
 • uświadomienie znaczenia DevOps, DevSecOps i bezpieczeństwa cyberphysical;
 • stosowanie narzędzi open source.
Skip to content