Postępy
0% ukończone

W planowaniu transformacji w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego i zrównoważonej produkcji pomocne może być wsparcie organizacji takich, jak Instytut Ochrony Środowiska, Stena Recycling, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Klaster Zielona Chemia czy Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości.

Według twórców metodyki Skutecznego Zarządzania Projektami MSP oraz metodyki PMI opracowanej przez Project Management Institute, w dobrze przeprowadzonym programie transformacji można wyodrębnić sześć kluczowych etapów.

Pierwszy z nich to Zidentyfikowanie celów transformacji oraz określenie osób odpowiedzialnych za program, czyli lidera i zespołu transformacji. Celem transformacji może być na przykład wprowadzenie nowego modelu biznesowego lub zmniejszenie zużycia zasobów potrzebnych do produkcji.  Na tym etapie powstać powinna karta programu, precyzująca, jak zostanie on wykonany, za pomocą jakich środków, w jakim budżecie i czasie oraz jaka jest jego zasadność biznesowa, z uwzględnieniem celów ESG włącznie.

Kolejny etap to Zdefiniowanie programu transformacji, czyli przeprowadzenie szczegółowego studium opłacalności biorącego pod uwagę także korzyści społeczne i środowiskowe, zaprojektowanie precyzyjnych wskaźników osiągania rezultatów oraz wyszczególnienie wszystkich korzyści biznesowych. Na tym etapie określa się harmonogram projektu, zawierający wszystkie projekty składające się na program oraz opisy ich zawartości merytorycznej. W studium wykonalności zostają jednoznacznie określone takie kwestie, jak sposób zarządzania ryzykiem i jakością w programie, a także zasady wdrożenia rezultatów programu w przedsiębiorstwie.

Trzeci etap programu transformacji według twórców metodyki MSP to Zarządzanie transzami i etapami transformacji w oparciu o wcześniej zdefiniowane zasady zarządzania jakością i ryzykiem. Określone sposoby komunikacji w zestawieniu z osiąganymi rezultatami, przewidzianym budżetem i zakładanym czasie realizacji służą do rozliczania danej transzy lub etapu programu. Kontrolowana jest również zgodność danej transzy z celami strategicznymi. W każdej transzy ocenia się osiągany rezultat, co jest podstawą do kontynuacji programu, zasadnej modyfikacji lub jego zamknięcia.

Kolejny etap to Wdrażanie. W każdej transzy czy etapie programu, zgodnie z harmonogramem, odbywa się wdrażanie nowych projektów, wdrażanie osiągniętych rezultatów do programu i w miarę możliwości na poziomie całego przedsiębiorstwa.

Następny etap metodyki to Realizacja korzyści, także pozafinansowych. Na każdym etapie zakładane jest rozliczanie osiągniętych korzyści oraz planowanie korzyści w kontekście aktualnego wyniku i projektów, które zostaną dopiero uruchomione w programie. W kontekście zrównoważoności ważne są wyniki nie tylko finansowe, ale też te zorientowane na klienta i społeczeństwo.

Ostatni etap w tej metodyce to Zamknięcie programu. Tu następuje zamknięcie całego programu, a przede wszystkim szczegółowe podsumowanie osiągniętych korzyści.

Metodyka PMI narzuca dodatkowo obowiązek ewaluacji programu po każdym etapie, co stanowi wartość dodaną, gdyż każdy element rozliczeniowo-oceniający zwiększa świadomość zarządzających transformacją, uczestników oraz interesariuszy, którymi są klienci firmy i całe społeczeństwo. Dzięki temu mechanizmowi zostaje dodatkowo zmniejszone ryzyko niezrealizowania założonych rezultatów na czas lub w przyjętym budżecie. Na podstawie: Transformacja do Przemysłu 4.0 jako program projektów – Przemysł 4.0 (przemysl-40.pl)

Skip to content