Postępy
0% ukończone

Wdrażanie rozwiązań w ramach zrównoważonej produkcji realizowane jest według zasady 3R: reduce – ogranicz, reuse – użyj ponownie, recycle  – poddaj recyklingowi/utylizuj). Przykładowe rozwiązania spełniające te zasady to:

  • ograniczanie wytwarzania odpadów tam, gdzie tylko jest to możliwe, np. poprzez ekoprojektowanie, które w swojej koncepcji uwzględnia wpływ środowiskowy w całym cyklu życia produktu;
  • stosowanie odpadów jako zasobów produkcyjnych – materiały biodegradowalne wracają do natury, pozostałe odpady są ponownie używane;
  • przywrócenie do obiegu produktów, które na tym etapie życia nie odpowiadają potrzebom konsumentów;
  • ponowne użycie sprawnych komponentów lub ich części do wytworzenia albo opracowania nowych produktów lub innych komponentów;
  • naprawa obiektów, produktów itp.;
  • waloryzacja, czyli wykorzystanie energii wytworzonej z odpadów, które nie mogą zostać poddane recyklingowi;
  • ekonomia funkcjonalności, czyli zastąpienie sprzedaży produktów systemem wynajmu. Po zakończeniu użytkowania, produkt zostaje zwrócony do firmy wynajmującej, w której następuje demontaż i ponowne użycie nieuszkodzonych części;
  • użycie energii ze źródeł odnawialnych, prowadzące do eliminacji paliw kopalnych w procesach wytwarzania, ponownego wykorzystania i recyklingu produktu;
  • ekologia przemysłowa i terytorialna, polegająca na wprowadzeniu takiej przemysłowej metody organizacyjnej na terytorium działania przedsiębiorstwa, która zoptymalizuje zarządzanie zapasami i przepływem materiałów, energii oraz usług;
  • optymalizacja i racjonalizacja procesów poprzez powoływanie zespołów transformacyjnych oraz zapoznawanie się z innowacjami proponowanymi przez  pracowników. Przykładem może być projekt wprowadzony w firmie Henkel z Raciborza.

W zakresie zarządzania zasobami proces wdrożenia obejmuje m.in. wprowadzenie do organizacji najlepszych dostępnych technologii, których zadaniem jest redukcja i optymalizacja zużycia materiałów, energii oraz ograniczenie przepływu odpadów poprzez stosowane metody, maszyny, procesy i produkty. Podczas wdrożenia należy dążyć do pełnego zamknięcia cyklu materiałowego w systemach. Niezmiernie przydatne w tym procesie jest strategiczne i stabilne partnerstwo z klientami, dostawcami i innymi kluczowymi interesariuszami.

W obszarze zgodności i innowacji proces wdrażania obejmuje kilka działań.

Pierwszym z nich jest korzystanie z aktywnych metod, których celem jest wprowadzenie do organizacji, dla niej nowych, choć obowiązujących ogólnie zasad, regulacji czy standardów. W ten sposób zwiększa się konkurencyjność przedsiębiorstwa. W przypadku całkowicie udanego wdrożenia podmiot może zostać uznany za referencyjnego interesariusza w procesie kształtowania nowych zasad, przepisów i standardów w ramach reprezentowanego łańcucha wartości.

Kolejnym z działań jest wprowadzanie zintegrowanego podejścia, którego celem jest ciągłe podwyższanie międzynarodowych standardów związanych z wpływem na środowisko. Pomiar rzeczywistego śladu środowiskowego ma na celu minimalizację tego wpływu w całym łańcuchu wartości, zgodnie z oczekiwaniami klientów i społeczeństwa. Docelowo, udane wdrożenie ma za zadanie przyjęcie przez firmę wskaźników KPI uważanych za punkt odniesienia dla międzynarodowych standardów branżowych w zdefiniowanym łańcuchu wartości.

Trzecim z działań jest zastosowanie zintegrowanego podejścia do zarządzania ryzykiem, które zorientowane jest na klienta i powiązane z tematyką środowiskową. Ważne jest również wdrożenie nowych modeli biznesowych dotyczących ekologicznej produkcji w celu zamknięcia pętli materiałowej i zmniejszenia śladu środowiskowego.

We wdrożeniu wzorcowym, dzięki zidentyfikowaniu interesariuszy, na szeroką skalę wprowadzono zintegrowane podejście środowiskowe. W tym przypadku kontakty wielostronne prowadzą do przełomowych innowacji w procesie tworzenia produktu, produkcji czy usług mających znaczny wpływ na dużą część łańcucha wartości.

Takie przedsiębiorstwo zwraca uwagę nie tylko na minimalizację wpływu środowiskowego poprzez innowacyjne podejście systemowe na wszystkich etapach rozwoju produktu lub usługi, lecz jest także liderem w opracowywaniu lokalnego ekosystemu.

Skip to content