Postępy
0% ukończone

Proces wdrożenia jest to zestaw działań, które mają doprowadzić do przejścia od obecnego modelu biznesowego do docelowego cyfrowego modelu biznesowego. Nie jest to proces liniowy, ale iteracyjny – model jest testowany i poprawiany do momentu osiągnięcia założonego celu. Przypomina to działanie w procesie ciągłego doskonalenia lub cyklu Deminga.

W ramach transformacji modelu możemy traktować proces wdrożenia jako zmianę całościową. Jednak wygodniej jest dokonać podziału na mniejsze etapy, które mają swoje cele (stany docelowe) i zestawy niezbędnych działań związane z poszczególnymi obszarami modelu. Zmiany w obszarach przebiegają zgodnie z cyklem Zwinnego Zarządzania Zmianą (cyklem ZZZ), czyli zmierzają do celu w sposób iteracyjny.

W wersji online tego szkolenia znajdziesz grafikę pokazującą przykładowy podział na obszary i rozpoczęcie cyklu ZZZ, w którym zastosowano schemat Business Model Canvas (Kanwa Modelu Biznesowego wg Osterwaldera i Pigneur).

Źródło: opracowanie własne przy użyciu schematu Business Model Canvas

W przypadku przyjęcia zwinnego podejścia do zarządzania zmianą modelu biznesowego, elementy procesu w poszczególnych obszarach modelu to:

  • Wgląd – czyli diagnoza sytuacji z uwzględnieniem informacji zwrotnych od odbiorców zmiany oraz rezultatów już podjętych działań;
  • Opcje działań – czyli wygenerowanie możliwych kroków zmierzających do osiągnięcia celu w każdym obszarze, a w efekcie dojście do stanu docelowego całego modelu.  Należy wybrać działania do realizacji, które w każdym z obszarów mogą być podzielone np. na: szkolenia, komunikację, infrastrukturę IT, montaż elementów technologii itp.;
  • Eksperymenty – czyli realizacja wybranych działań i sprawdzanie, w jakim stopniu ich wykonanie przybliżyło nas do celu.

Ponieważ na etapie testowania koncepcja modelu biznesowego mogła już zostać wprowadzona np. w formie prototypu lub pilotażu, proces wdrożenia (nadal oparty o cykl ZZZ) ma charakter skalowania.

Lista kwestii, o których należy pamiętać w czasie procesu wdrażania:

  • intensywna, dwustronna komunikacja;
  • nagłaśnianie sukcesów oraz usuwanie przeszkód;
  • pokazywanie korzyści osiągniętych na poszczególnych etapach wdrożenia;
  • utrwalenie modelu biznesowego (zakorzenienie go w kulturze firmy).
Skip to content