Postępy
0% ukończone

Przed wytypowaniem obszarów audytu należy określić stopień innowacji w przedsiębiorstwie. Pozwoli to na określenie potrzeby innowacji, również w zakresie zaawansowanych technologii obróbkowych. Poniżej wskazano kryteria innowacyjności, ograniczone do tych, które mogą mieć związek z innowacyjnymi technologiami produkcyjnymi/wytwórczymi.

 • Wybrane podejścia do pomiaru innowacyjności to: liczba nowych produktów jako wskaźnik sukcesu innowacji produktowych;
 • efekty sukcesu strategicznego, w ramach którego całokształt działań firmy jest w jakiś sposób poprawiany, a przynajmniej część z tych korzyści może zostać przypisana bezpośrednio lub pośrednio innowacji, np. wzrost przychodów lub udziału w rynku, zwiększona zyskowność itp.

Bardziej specyficzne efekty innowacyjności to:

 • liczba nowych produktów wprowadzonych w ostatnich trzech latach;
 • procentowa wielkość sprzedaży i/lub osiągniętych z niej zysków (nowe produkty);
 • czas wejścia na rynek (porównywany z normami w danej gałęzi przemysłu);
 • koszt produktu w porównaniu z obecnymi trendami w danym sektorze;
 • jakość w porównaniu z tendencjami w danym sektorze;
 • możliwości produkcyjne w danym sektorze;
 • roboczogodziny przypadające na nowy produkt;
 • średni czas potrzebny na cały proces innowacyjny.

Inne stosowane miary innowacyjności przedsiębiorstw:

 • liczba wprowadzanych innowacji;
 • rodzaje innowacji;
 • innowacje zamierzone;
 • długość cykli prac badawczych i wdrożeniowych;
 • wysokość wydatków na zakupy B+R;
 • wartość sprzedaży nowych wyrobów na jednego zatrudnionego.

Najczęściej spotykane kryteria podziału mierników innowacyjności to:

 • potencjał innowacyjny;
 • proces innowacyjny;
 • efekty procesów innowacyjnych.

Przed przygotowaniem transformacji należy przygotować syntetyczną Strategię Technologiczną. Pomocne może być znalezienie odpowiedzi na osiem pytań:

 1. Jakie mają być zakres i częstotliwość przedsięwzięć technicznych i w jakim czasie mogą być one prowadzone?
 2. Czy programowane zmiany w dominującej mierze odnosić się będą do innowacji produktowych czy procesowych, czy też do obu jednocześnie?
 3. Jaki ma być poziom wyprzedzania innowacji, czyli poziom nowoczesności i oryginalności rozpatrywany na tle kryteriów światowych lub krajowych? Czy przedsiębiorstwo ma być innowatorem-pionierem, czy przyjmować postawę „naśladowania” (powielania), która polega na dostosowywaniu się do nowych technologii, nowych produktów (patenty, licencje itd.)?
 4. Jakie mają być podstawowe źródła innowacji (własne, pozyskane z otoczenia)?
 5. Jaki jest możliwy i ekonomicznie uzasadniony poziom nakładów inwestycyjnych na poszczególne innowacje? Jakie są źródła finansowania (wewnętrzne, zewnętrzne)?
 6. W jakiej skali utrzymywać własne zdolności badawcze? Jakie mają być relacje nakładów kierowanych na badania podstawowe, stosowane i prace rozwojowe?
 7. Jakie będą konsekwencje innowacji i transferu technologii dla organizacji służb B+R, zarządzania produkcją, systemu zaopatrzenia i komercjalizacji?
 8. W jaki sposób przedsiębiorstwo będzie chronić swoją własność z zakresu wynalazczości i własność intelektualną oraz dążyć do upowszechnienia innowacji?

Z powyższej strategii technologicznej wynikać będą wskazania do wprowadzenie innowacji w postaci zaawansowanych technologii wytwarzania / technologii obróbkowych.

Potencjalnymi obiektami transformacji w przedsiębiorstwie będą:

 • park maszynowy;
 • pogrupowanie obrabiarek w gniazda, linie i wydziały realizujące określoną strategię produkcji (np. elastyczne czy autonomiczne systemy produkcyjne);
 • procesy technologiczne i sposób ich harmonogramowania;
 • narzędzia;
 • oprzyrządowanie;
 • systemy transportowe;
 • systemy magazynowania;
 • infrastruktura informatyczna przygotowania technologii;
 • kwalifikacje kadry technologów i kadry zarządzającej.
Skip to content