Postępy
0% ukończone

Charakterystyka lidera

Lider transformacji technologii do zaawansowanych technologii obróbkowych musi posiadać cechy nowoczesnego menedżera przemysłu 4.0. Jego cechy i charakterystyka są ujęte w tabeli poniżej.

Wymagania stawiane menedżerom i pożądane kompetencje w kontekście Przemysłu 4.0

Komponenty Przemysłu 4.0Wymagania stawiane przed menedżerem
4.0
Potrzebne zdolności
MiędzyoperacyjnośćUmiejętność budowania i standaryzowania
słowników pojęć organizacyjnych związanych
z nowoczesnymi technologiami działającymi na
linii dostawca-firma-klient. Umiejętność propagowania
tej wiedzy wśród pracowników.
zdolności percepcyjne,
zdolności organizacyjne,
duża komunikatywność,
zdolności intelektualne.
WirtualizacjaZaangażowanie pracowników wiedzy, w szczególności technologów produkcji, działy techniczne, działy jakości i działy R&D, w dzielenie
się wiedzą i tworzenie bazy wiedzy nt. procesów oraz budowanie modeli symulacyjnych.
zdolności percepcyjne,
zdolności organizacyjne,
duża komunikatywność,
zdolności intelektualne,
zdolności motywacyjne,
zdolności intuicyjne.
DecentralizacjaUmiejętność zaprojektowania docelowych
struktur organizacyjno-ludzkich wymaganych
do obsługi wysoko zautomatyzowanych parków
produkcyjnych. Definiowanie celów, zakresów
odpowiedzialności i uprawnień zespołów
odpowiedzialnych za różne procesy biznesowe.
Tworzenie struktur autonomicznych, holakracyjnych. Umiejętność edukowania pracowników
(wiedzy i operatorów) w zakresie wskaźników
biznesowych KPI i metod ich poprawy.
zdolności percepcyjne,
duża komunikatywność,
zdolności organizacyjne,
zdolności intelektualne,
zdolności prognostyczne,
zdolności motywacyjne,
zdolności decyzyjne,
zdolności intuicyjne.
Zdolności decyzyjne
w czasie rzeczywistym
Rozumienie zależność różnych procesów biznesowych wewnętrznych i zintegrowanych
w łańcuchu wartości. Znajomość technologii
i systemów analitycznych, które można zastosować do rozwiązywania złożonych problemów w łańcuchu wartości. Umiejętność odde
legowania decyzyjności do zespołów.
zdolności percepcyjne,
zdolności intelektualne,
zdolności prognostyczne,
duża komunikatywność,
zdolności motywacyjne,
zdolności decyzyjne.
Orientacja na usługiOtwartość na budowanie wartości dodanej
w oparciu o usługi, nie tylko o produkty. Umiejętność określenia, które aktywa są kluczowe
dla wartości firmy, a które mogą być zewnętrzne. Otwartość na zaangażowanie zewnętrznych partnerów w realizację celów biznesowych
i działanie w formie zintegrowanego łańcucha
wartości. Umiejętność doboru właściwych partnerów i powiązanie technologiczne komunikacji.
zdolności percepcyjne,
zdolności intelektualne,
zdolności intuicyjne,
zdolności prognostyczne.
ModułowośćUmiejętność budowania systemów organizacyjnych, kompetencyjnych oraz prowadzenia
projektów inwestycyjnych, w sposób który
gwarantuje możliwość łatwej przebudowy oraz
rozbudowy w zależności od wymagań stawianych przez rynek, klientów, czy partnerów biznesowych.
zdolności organizacyjne,
zdolności intelektualne,
duża komunikatywność,
zdolności prognostyczne,
zdolności intuicyjne
Źródło: Jarosław Gracel, Marek Makowiec, KLUCZOWE KOMPETENCJE MENEDŻERA W DOBIE CZWARTEJ REWOLUCJI PRZEMYSŁOWEJ – PRZEMYSŁU 4.0, DOI : http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.054

Menedżerowie, którzy chcą sprostać wyzwaniom, jakie stoją przed nimi w dobie czwartej rewolucji przemysłowej, powinni być otwarci i bardzo elastyczni oraz powinni dzielić się odpowiedzialnością i decyzyjnością ze swoimi pracownikami, a cechy te powinny być systematycznie rozwijane w sposób świadomy i uporządkowany.

Powinni umieć pracować w roli trenera, mentora i opiekuna, który potrafi dostrzec mocne strony pracownika, pomaga mu wytyczyć ścieżkę rozwoju własnych kompetencji i permanentnie oraz aktywnie wspiera go w rozwoju. Kompetencje, które pozwalają menedżerowi pełnić te role wobec podwładnych to m.in.:

  • umiejętność dostrzegania wrodzonych talentów i mocnych stron;
  • umiejętność wytyczania drogi rozwoju zgodnej jednocześnie z wymaganiami stanowiska i predyspozycjami pracownika;
  • spojrzenie z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju zespołu i firmy;
  • umiejętność przekazywania wiedzy;
  • umiejętność budowania odpowiedniej kultury organizacyjnej.

Taki lider ma wizję przedsiębiorstwa opartego na technologiach Przemysłu 4.0, uwzględniającą aktywne zaangażowanie ludzi.

Powyższa charakterystyka dotyczy większości zagadnień transformacji przedsiębiorstw do nowoczesnego przemysłu, w tym w zakresie zaawansowanych technologii obróbkowych.

Charakterystyka zespołu

Badanie McKinsey Industry 4.0 Global Expert Survey 2016 wskazuje, że 6 na 10 firm produkcyjnych napotkało liczne bariery związane z zarządzaniem podczas próby wdrażania transformacji Przemysłu 4.0.

Do głównych barier zaliczane są z punktu widzenia charakterystyki zespołu między innymi:

  • trudności w koordynowaniu działań w różnych jednostkach organizacyjnych;
  • brak odwagi, aby przejść przez radykalną transformację;
  • brak niezbędnych talentów, m.in. osób zajmujących się analizą danych nieuporządkowanych, w szczególności big data;
  • problemy z przekonaniem decydentów do konieczności inwestycji;
  • niepewność dotycząca tego, czy realizować procesy wewnątrz organizacji, czy zlecać je na zewnątrz, oraz brak wiedzy na temat konkretnych usługodawców, z którymi można by podjąć współpracę w celu koordynowania działań w ramach przemysłu 4.0.

Zauważyć należy, że nie będzie możliwe dostrzeżenie efektów transformacji bez odpowiedniego zaangażowania kadry pracowniczej oraz odpowiedzialnych za te procesy menedżerów. Często to tylko dzięki ich odpowiedniemu przygotowaniu i doświadczeniu oraz otwarciu na zmiany możliwe jest szybkie generowanie efektów, pochodzących zarówno bezpośrednio z wdrażania nowych rozwiązań, jak i z pojawiającej się synergii, która jest konsekwencją poprawnego wdrożenia nowych rozwiązań współistniejących z funkcjonującą w organizacjach zastałą infrastrukturą oraz oczywiście obsługującą procesy kadrą pracowniczą.

Reasumując, zespół transformacji, podobnie jak obszar jej oddziaływania, zależy od skali procesu. Należy mieć jednak na uwadze, że nawet w przypadku transformacji realizowanej w systemie bottom-up, czyli zaczynając od podstawowych komórek wytwórczych, udział kadry zarządzającej wszystkich szczebli jest niezbędny.

Skip to content