Postępy
0% ukończone

1. Określenie powodu transformacji:

 • konieczność spowodowana wymogami rynku, klientów, dostawców lub innymi czynnikami;
 • chęć przewodzenia rynkowi;
 • inne.

2. Określenie celu transformacji:

 • np. poprawa jednego lub kilku obszarów na podstawie diagnozy, np. skanu ADMA;
 • cel powinien być określony zgodnie z podejściem SMART (skonkretyzowany, mierzalny, ambitny, realistyczny, terminowy).

3. Uszczegółowienie działań do podjęcia:

 • zapewnienie zasobów (w tym infrastruktury i zasobów ludzkich) – zapewnienie odpowiednich szkoleń;
 • zapewnienie procesów zarządczych;
 • zapewnienie gotowości organizacyjnej;
 • określenie wskaźników i mierników do oceny transformacji.

4. Opracowanie planu transformacji:

 • określenie kamieni milowych;
 • zdefiniowanie ryzyk i zagrożeń;
 • ustalenie możliwych scenariuszy;
 • przygotowanie harmonogramu transformacji;
 • ustalenie sposobu monitorowania postępu.
Skip to content