Postępy
0% ukończone

Studium przypadku

Firma X zleciła zaprojektowanie i wprowadzenie rozwiązań zwiększających dyscyplinę w zakresie przestrzegania zasad i regulacji dotyczących porządku i organizacji stanowiska pracy. Problemy, z którymi borykało się kierownictwo, polegały na częstej konieczności przypominania pracownikom o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa pracy, przeglądów autonomicznych i czasu prowadzenia procesu produkcyjnego. Ze względu na sezonowy charakter produkcji w niektórych okresach zatrudniano dodatkowe osoby, które nie utożsamiały się z kulturą organizacyjną, co stanowiło znaczne utrudnienie w egzekwowaniu zasad.

Zatrudnieni eksperci zaproponowali pionierskie rozwiązanie, polegające na zainstalowaniu na stanowiskach kamer, które z określoną częstotliwością będą porównywać stan faktyczny ze wzorcem. W tym celu wytypowano 5 stanowisk pilotażowych. W pierwszym kroku wyeliminowano zbędne przedmioty i ustalono zasady organizacji oprzyrządowania, materiału, opakowań i pozostałych elementów. Wykonano zdjęcia oczekiwanego stanu i określono go jako referencyjny. Następnie wgrano te obrazy  do bazy danych i zapisano jako standard, na podstawie którego algorytm ocenia stan faktyczny. W dalszych krokach „nauczono” algorytmy rozpoznawania różnic pomiędzy obserwowanym obrazem zapisywanym z określoną częstotliwością a stanem pożądanym. W przypadku zauważenia różnic emitowany był komunikat wizualny lub akustyczny (w zależności od wychwyconej nieprawidłowości), informujący o rozbieżnościach w stosunku do oczekiwanego stanu.

Po kilku miesiącach teŃstów rozwiązania zaobserwowano, że przestrzeganie zasad ze strony stałych pracowników nie stanowiło problemu, natomiast pracownicy sezonowi mogli szybko korygować swoje postawy w oparciu o komunikaty. Pomagało im to przestrzegać ustalonych zasad, mimo ich nieznajomości. Znaczne skrócenie czasu szkolenia umożliwiło częstszą rotację pomiędzy stanowiskami.

Zastosowane rozwiązanie jest połączeniem optymalizacji produkcji z cyfryzacją. Wyniki wdrożenia pilotażowego wskazują, że takie metody mogą doskonale sprawdzić się w sytuacjach, gdy zatrudnieni pracownicy nie chcą albo nie potrafią przestrzegać ustalonych zasad. Tego rodzaju rozwiązania sprawiają, że kierownictwo może skupić się na kluczowych zadaniach, zamiast koncentrować uwagę na przypominaniu o zasadach. Rozwiązania gwarantujące przestrzeganie zasad wpisują się w metodę poka yoke, która – stosowana do zapewnienia jakości – uwalnia ludzi od konieczności sprawowania kontroli i w znacznym stopniu eliminuje błędy. Z punktu widzenia klienta czynności kierownicze nie zwiększają wartości produktu i są marnotrawstwem. Zastosowanie rozwiązań podobnych do opisanych przyczyni się do zbudowania kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu i chęci doskonalenia, a w późniejszym okresie może umożliwić wyeliminowanie pośrednich szczebli organizacyjnych, ograniczając wykonywane czynności do niezbędnych i przyczyniając się do tworzenia pozbawionego hierarchii środowiska pracy, które często nazywa się turkusowym.

Skip to content