Postępy
0% ukończone

Szkolenie przeprowadzane jest zgodnie z programem opracowanym w poprzednim etapie. W procesie jego realizacji warto korzystać z aktywizujących metod szkoleniowych, bezpośrednio wynikających z teorii uczenia się dorosłych, w tym założeń cyklu Kolba. Zalicza się do nich m.in. gry szkoleniowe, symulacje, czy też metodę action learning.

  • Gry szkoleniowe służą do wywołania interakcji między uczestnikami szkolenia. Dzięki nim można nadać ćwiczeniu konkretny kontekst problemowy i umożliwić uczestnikom podejmowanie decyzji, jak go rozwiązać. Gry angażują poznawczo, jednocześnie tworząc warunki do zmiany postaw uczestników wobec określonego problemu.
  • Symulacje bazują na odtworzeniu sytuacji lub zachowań spotykanych w środowisku pracy uczestników szkolenia. Pozwalają na wypracowanie sposobów i strategii radzenia sobie w określonych sytuacjach zawodowych w bezpiecznej przestrzeni szkoleniowej, pod okiem trenera.
  • Action learning jest metodą pracy w zespołach, w których uczestnicy kursu wspólnie pracują nad rozwiązaniem określonego problemu. Zespół składa się z 4-8 osób, a jego zadaniem jest wspólne przeanalizowanie realnego problemu (zwykle takiego, który zaistniał w ich miejscu pracy) i wypracowanie sposobu jego rozwiązania poprzez wzajemne kwestionowanie opinii członków zespołu oraz autorefleksję. Action learning pobudza ciekawość, dociekliwość i refleksyjność przede wszystkim dzięki odwoływaniu się do doświadczeń i działań podjętych przez członków zespołu, wymuszając konieczność ich dogłębnego przeanalizowania. Metoda ta może być stosowana w celu zapoznania pracowników z kulturą organizacyjną firmy (nowi pracownicy, onboarding), w szkoleniach i treningach umiejętności przywódczych (liderzy), a także w kursach z podnoszenia efektywności i skuteczności pracy zespołów.

Powyższe metody mają zastosowanie w odniesieniu do szkoleń grupowych, czyli takich, w których uczestniczy grupa pracowników (szkolenia zamknięte, szkolenia on the job, programy upskilling/reskilling) bądź osób z podobnymi obszarami wymagającymi rozwoju (szkolenia otwarte, szkolenia off the job).

Szkolenia w obszarze kompetencji poznawczych i społecznych mogą być realizowane również jako kursy indywidualne. Podczas takich szkoleń pracownik pracuje sam na sam z trenerem, który przekazuje niezbędne do wykształcenia umiejętności i wspiera proces ich opanowywania, aż do momentu samodzielnego wykonywania nowych czynności przez pracownika. Innymi metodami kształtującymi kompetencje poznawcze i społeczne w ujęciu indywidualnym są:

  • coaching – nauka w symulowanych sytuacjach, poprzez pytania i samodzielne poszukiwanie przez pracownika odpowiedzi, rozwiązań i obszarów rozwojowych;
  • zarządzanie projektem – najczęściej następuje po coachingu, polega na tym, że wyznaczona grupa wykonuje pod nadzorem trenera zadania, w których nie posiada doświadczenia;
Skip to content