Postępy
0% ukończone

Transformacja w zakresie rozwoju kadr/kompetencji stanowi fundamentalny element w procesie cyfryzacji przedsiębiorstwa. Tylko odpowiednio wykwalifikowany, zmotywowany i zaangażowany zespół gwarantuje skuteczność wszystkich procesów transformacji.  

Kompetencja to zdolność do zastosowania lub wykorzystania zestawu powiązanej ze sobą wiedzy, umiejętności i zdolności wymaganych do pomyślnego wykonywania krytycznych funkcji pracy lub zadań w określonym środowisku pracy. Posiadane kompetencje są podstawowym elementem kreującym (określającym) potencjał danej osoby do realizacji określonych zadań lub czynności.

Kompetencje, które są niezbędne do funkcjonowania w gospodarce przyszłości można podzielić na trzy podstawowe grupy: poznawcze, społeczne oraz techniczne (w tym cyfrowe).

 • Kompetencje poznawcze – tak możemy nazwać szeroko rozumiane kompetencje „myślenia”. Podstawą tych kompetencji jest kreatywność, logiczne rozumowanie, zdolność do identyfikacji i rozwiązywania problemów. 
 • Kompetencje społeczne – determinują umiejętności poruszania się w środowisku pracy i środowisku społecznym. Wymagają budowania relacji międzyludzkich, określają zdolności do pracy w grupie, umiejętności przywódcze, poziom przedsiębiorczości czy inteligencję emocjonalną.
 • Kompetencje techniczne (cyfrowe) – to tzw. umiejętności „twarde” związane z obsługą systemów IT, maszyn, narzędzi czy też analizą zbiorów danych. Osoba posiadające kompetencje techniczne jest zdolna do rozumienia, rozwijania i dostosowywania swojej wiedzy i umiejętności w tych obszarach, w sposób umożliwiający jej skutecznie realizować stawiane przed nią zadania. Do kompetencji technicznych należy również zaliczyć umiejętność funkcjonowania w rzeczywistości cyberfizycznej, cyfrowego rozwiązywania problemów oraz zasady cyberbezpieczeństwa.

Do kogo adresowana jest transformacja cyfrowa w kompetencji?

Poniższa lista przedstawia otwarty zbiór przykładów problemów i wzywań, które mogą znaleźć swoje rozwiązanie po efektywnym przeprowadzeniu procesu transformacji:

 • motywowanie i praca zespołowa – budowanie zdolności adaptacyjnych, integrowanie zespołów, tworzenie ścieżek rozwojowych i systemów premiowych, praca zorientowana na wyniki, konstruktywna krytyka (umiejętne krytykowanie i przyjmowanie krytyki), coaching,
 • kreowanie liderów – kształcenie i rozwijanie pracowników w kierunku pełnienia roli liderów zespołów, procesów lub projektów poprzez przywództwo zorientowane na grupę, zarządzanie, zarządzanie i rozwiązywanie konfliktów, 
 • budowa świadomości i rozwój – samoświadomość pracowników, samodoskonalenie, przedsiębiorczość, zrozumienie warunków otoczenia, zdolność do uczenia się, elastyczne reagowanie, odporność na stres, podejmowanie inicjatywy, dyscyplina, myślenie koncepcyjne i kreatywne, wiedza zawodowa/wiedza techniczna/ekspercka,
 • komunikowanie i kontakty międzyludzkie – wydawanie osądów, prezentowanie, sieciowanie, umiejętności komunikacyjne za pomocą narzędzi cyfrowych,
 • zorientowanie na klienta – budowanie i zarządzanie relacjami, dbałość o szczegóły, ukierunkowanie na jakość i niezawodność, filozofia tworzenia wartości dodanej,
 • zorientowanie na rozwój firmy – działa innowacyjne, świadomość sytuacyjna, wrażliwość organizacyjna, elastyczność planowanie i organizowanie, monitorowanie postępów, precyzja, przewidywanie, zaangażowanie w bezpieczeństwo, wspieranie różnorodności, ukierunkowanie na cele organizacji, kontrola jakości, świadomość ekologiczna.

Kategorie, które można poddać procesowi transformacji:

 • Kompetencje techniczne – wyuczone umiejętności nabyte i wzmocnione poprzez praktykę, powtarzanie i edukację. Umiejętności twarde są niezwykle ważne, ponieważ zwiększają produktywność i wydajność pracowników, a także mają pozytywny wpływ na mentalność i poziom satysfakcji zespołu. Transformacja w zakresie kompetencji technicznych dotyczy podniesienia zdolności pracowników w tym obszarze, co stanowi często warunek niezbędny do implementacji zaawansowanych rozwiązań technologicznych i cyfrowych. Należy pamiętać, że same umiejętności twarde nie zawsze przekładają się na sukces biznesowy. Skuteczne korzystanie z kompetencji twardych bywa niemożliwe bez wykorzystania umiejętności miękkich.
 • Kompetencje poznawcze i społeczne – możemy rozumieć jako połączenie umiejętności ludzkich, społecznych, komunikacyjnych, (w tych odpowiednie wykorzystanie cech charakteru lub osobowości), postaw, inteligencji społecznej i emocjonalnej, które umożliwiają pracownikom poruszanie się w swoim środowisku i w społeczeństwie. Dzięki kompetencją poznawczym i społecznym możliwa jest dobra współpraca z innymi, tworzenie efektywnych i samodzielnych zespołów. Transformacja w zakresie kompetencji poznawczych i społecznych pozwoli Ci zaplanować „miękki” rozwój swoich pracowników, bez którego Twoja firma nie będzie dobrze funkcjonować.   

Skip to content