Term: Ogólna efektywność wyposażenia [OEE]

(ang. Overall Equipment Effectiveness)

Ogólna efektywność wyposażenia; wskaźnik OEE definiuje stopień, w jakim proces produkcyjny jest naprawdę efektywny, i jest używany jako ogólny i całościowy pomiar wydajności operacji produkcyjnych firmy; ponieważ wskaźnik OEE służy jako ogólna miara wydajności operacji produkcyjnych, może być również stosowany jako kluczowy wskaźnik wydajności KPI (ang. Key Performance Indicator) służący do identyfikacji stopnia wpływu przyjętych do wdrożenia procedur i działań doskonalących, związanych w szczególności z poprawą jakości i zagadnieniami Lean Management.