Term: Smart city

Smart city, czyli inteligentne miasto jest koncepcją zakładająca poprawę jakości życia mieszkańców w wymiarze społecznym, ekonomicznym oraz ekologicznym zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Istotą smart city jest wykorzystywanie miejskich (wspólnoty mieszkańców) zasobów bardziej efektywnie w sposób innowacyjny, kreatywny oraz inteligentny. Pierwotnie popularnym poglądem było powiązanie tej idei z wykorzystaniem technologii oraz jej funkcjonalności, czyli połączenia coraz bardziej skutecznych cyfrowych sieci telekomunikacyjnych z czujnikami i znacznikami (Internet rzeczy) z oprogramowaniem mającym na celu efektywniejsze wykorzystanie miejskich systemów, m.in. takich jak: transportu, sieci elektrycznych, sieci zaopatrzenia w wodę i usuwanie ścieków oraz systemów zapewniających bezpieczeństwo mieszkańców miast. Natomiast ostatnio podkreśla się znacznie i rolę człowieka (wymiar społeczny smart city), który jest nie tylko kreatorem innowacyjnych rozwiązań, ale i też ich odbiorcą w kontekście zachowania równowagi pomiędzy technologią i naturą.

Koncepcję smart city najczęściej rozpatruję się w 6 perspektywach:

 • inteligentna gospodarka (smart economy) – konkurencyjność,
 • inteligentna mobilność (smart mobility) – transport i ICT,
 • inteligentne środowisko (smart environment) – zasoby naturalne,
 • inteligentni ludzie (smart people) – kapitał społeczny i ludzki,
 • inteligentne warunki życia (smart living) – jakość życia,
 • inteligentne sprawowanie władzy (smart governance) – partycypacja.

  Smart city jest koncepcją otwartą zakładającą pojawianie się nowych wymiarów i perspektyw tak w obrębie technologii, jak i aspektu społecznego.

  Kategoria hasła:
  « Wróć do Słownika