Term: Cele OKR

Metoda zarządzania celami i wydajnością na poziomie całego przedsiębiorstwa i zespołów, zaliczana do metod zwinnych (agile), która swoją nazwę bierze od akronimu OKR (ang. Objectives & Key Results). W polskim tłumaczeniu OKR oznacza Osiągnięcia/Cele i Kluczowe Rezultaty.

Na formułę OKR składają się trzy elementy:

  • Osiągnięcia – ambitne cele o dużym wpływie na organizację, które mają charakter jakościowy (nie zawierają liczb i miar).
  • Kluczowe Rezultaty – miary wskazujące na to, czy zrealizowałeś planowane Osiągnięcie.
  • Inicjatywy – konkretne działania, zadania lub projekty, których celem jest osiągnięcie Kluczowych Rezultatów.

Cele OKR (często nazywane po prostu OKR-ami) łączą strategię przedsiębiorstwa z bieżącymi wyzwaniami i wynikami, jednocześnie promując autonomię zespołów. 

Pierwszym krokiem w procesie OKR jest sformułowanie lub przypomnienie całej organizacji celów strategicznych przedsiębiorstwa. Na tej podstawie zarząd przedstawia propozycję rocznych celów OKR dla całego przedsiębiorstwa. Zazwyczaj są to dwa lub trzy OKR-y roczne. Cele roczne są uzgadniane „w pionie”, czyli każdy zespół i pojedynczy pracownik może przekazać informację zwrotną lub zaproponować modyfikację celów rocznych.

Po uzgodnieniu rocznych OKR-ów poszczególne zespoły planują OKR-y okresowe (zazwyczaj kwartalne). Te okresowe OKR-y mają wspierać realizację OKR-ów rocznych. Może się zdarzyć, że zespoły współpracują w osiąganiu celu wyższego poziomu i posiadają te same elementy OKR.

Realizacja przyjętych OKR-ów zespołowych podlega przeglądom w zespołach (np. co 2 tygodnie). Proces OKR jest ulepszany w trakcie retrospektyw. Cały okres (np. kwartał) kończy podsumowanie, na którym zespół dokonuje przeglądu realizacji poszczególnych celów oraz wyciąga wnioski dla zespołu na następny okres. Podsumowanie jest elementem stanowiącym wkład w formułowanie OKR-ów na następny okres.

Na tle innych metod zarządzania celami (zarządzania przez cele) metodę OKR wyróżnia brak tzw. kaskadowania celów. Oznacza to, że to nie zarząd i menedżerowie ustalają cele zespołom, ale zespoły same formułują swoje cele OKR. Wpływa to w dużym stopniu na motywację pracowników oraz zaangażowanie w realizację celów.

Wdrożenie i stosowanie metody OKR w przedsiębiorstwie jest związane ze zwinnym podejściem do zarządzania organizacją, które zakłada:

  • transparentność (przejrzystość) celów i działań,
  • wykorzystywanie informacji zwrotnej,
  • uzgadnianie celów w pionie i w poziomie,
  • koncentrację na rezultatach, a nie działaniach,
  • uczenie się na podstawie zdobywanego doświadczenia,
  • traktowanie wdrożenia jako zmiany ze wszystkimi jej konsekwencjami.
Synonimy hasła:
OKR
Kategoria hasła: Zarządzanie
« Wróć do Słownika