Term: Logistyka

Proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego oraz efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta.

W przedsiębiorstwach Przemysłu Przyszłości (Przemysłu 4.0) proces logistyczny oprócz efektywności ekonomicznej uwzględnia również kwestie oddziaływania na środowisko tak, aby proces logistyczny systematycznie zmniejszał swój ślad ekologiczny, energetyczny i klimatyczny.

Celem zarządzania logistyką jest posiadanie odpowiedniej ilości zasobu lub nakładu we właściwym czasie, dostarczenie go do odpowiedniej lokalizacji w odpowiednim stanie i dostarczenie go do właściwego klienta wewnętrznego lub zewnętrznego. Z przedstawionym celem wiąże się zasada 7W, którą można też traktować jako skróconą oraz uproszczoną definicję samej logistyki.

Zasada 7W oznacza po prostu 7 × W jak „właściwy” i jest tłumaczeniem z języka angielskiego zasady 7R (ang. R – right). Zasada 7W obejmuje:

 • Właściwy produkt (ang. right product).
 • Właściwa ilość (ang. right quantity).
 • Właściwy stan ładunku/zasobu (ang. right conditio).
 • Właściwe miejsce dostawy (ang. right place).
 • Właściwy czas (ang. right time).
 • Właściwy konsument/do właściwego klienta (ang. right customer).
 • Właściwy koszt/cena (ang. right price).

Zasada 7W stanowi zestaw siedmiu wytycznych postępowania w procesie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych i informacji oraz określa warunki odpowiedniej realizacji najważniejszych zadań logistyki w przedsiębiorstwie. Prowadzi to do:

 • doskonalenia zarządzania procesami przepływu oraz magazynowania produktów;
 • uwzględnienia w strategii rozwoju przedsiębiorstwa aspektów związanych z budową łańcuchów logistycznych;
 • podporządkowaniu aktywności związanych z logistyką wymogom związanym z kształtowaniem pozytywnych doświadczeń klientów;
 • zwiększenia efektywności przepływu materiałów i produktów (obniżenia kosztów przepływu), a w rezultacie – do zmniejszenia poziomu kosztów całego procesu logistycznego.
Kategoria hasła: Zarządzanie
« Wróć do Słownika