Postępy
0% ukończone

Transformacja w zakresie obiegu danych to zespół działań mających na celu ulepszanie bądź przekształcanie operacji organizacyjnych, biznesowych lub inżynierskich (funkcji, modeli, procesów lub działań) poprzez wdrożenie technologii cyfrowych, które za sprawą wykorzystania digitalizowanych (ang. Digitalization) danych pozwolą na przekształcenie ich w cyfrową inteligencję i wiedzę praktyczną przedsiębiorstwa (szersze znaczenie). To także zastępowanie opartych na technice analogowej zasobów, procesów organizacyjnych lub systemów technicznych urządzeń i programów, układami cyfrowymi (węższe znaczenie, ang. Digitization).  

Wykorzystywanie danych jest postrzegane również jako droga do przejścia w kierunku cyfrowego biznesu, a także tworzenia nowych (cyfrowych) strumieni przychodów i ofert.

Transformację w zakresie danych charakteryzuje:

 • w obszarze cyfryzacji przepływów danych:
  • interoperacyjność w ciągłej poprawie udostępniania danych,
  • automatyzacja na poziomie usprawnienia procesów i zwiększenia produktywności przepływu danych,
  • prostota zarządzania poprzez zastosowanie narzędzi cyfrowych,
  • bezpieczeństwo zapewniające zmniejszenie ryzyka, ochronę własności intelektualnej i zapewnienie integralności produkcji,
  • inteligencja umożliwiająca analizowanie danych i szybkie podejmowanie działań biznesowych,
 • w cyfryzacji obszaru przemysłowego:
  • zmniejszenie kosztów w wyniku oszczędności czasu w przebiegu procesów,
  • decentralizacja produkcji, wprowadzenie mobilności i komunikacji na odległość,
  • poprawa wydajności operacyjnej i produktywności,
  • otwarcie na nowe modele biznesowe i strumienie przychodów, umożliwienie tworzenia nowych produktów i usług,
  • zwiększenie szybkości reakcji na zmiany popytu na rynku,
  • generowanie przewagi konkurencyjnej firmy poprzez możliwość podnoszenia jakości wytwarzanych produktów,
  • wzmacnianie i rozwój kultury innowacji, prowadzące do odporności na zakłócenia,
  • poprawa integracji i współpracy wewnętrznej, ułatwiającej komunikację pomiędzy działami,
  • umożliwienie podejmowania decyzji poprzez pogłębioną analizę danych z zastosowaniem dużych zbiorów danych (ang. Big Data),
  • zaangażowanie talentów, co sprzyja poznawaniu systemów i budzi zainteresowanie wyspecjalizowanych profesjonalistów.

Do kogo adresowana jest transformacja cyfrowa w zakresie danych?

Poniższa lista przedstawia otwarty zbiór przykładów problemów i wzywań, które mogą znaleźć swoje rozwiązanie po efektywnym przeprowadzeniu procesu transformacji:

 • redukcja kosztów – poprzez wprowadzanie systemów ułatwiających procesy organizacyjne lub biznesowe,
 • decentralizacja produkcji – wprowadzanie autonomiczności linii produkcyjnych lub rozbicie produkcji na niezależne od siebie lokacyjnie fabryki – zintegrowane siecią i procesem,
 • zwiększenie wydajności i produktywności – dzięki implementacji odpowiednich narzędzi cyfrowych oraz systemów zarządzania produkcją,
 • tworzenie nowych możliwości biznesowych – za sprawą standaryzacji i uniwersalności rozwiązań zwiększa się elastyczność, możliwości produkcyjne, logistyczne i usługowe,
 • przyspieszenie reakcji na trendy popytu – zwiększanie lub wsparcie przewagi konkurencyjnej poprzez wewnętrzną spójność, elastyczność produkcji,
 • stymulacja i rozwój innowacji – wytworzenie naturalnych, wewnętrznych zespołów B+R, które wykorzystując dane będą generować innowacje,
 • opracowanie procesów opartych na danych – stworzenie elastycznych procesów produkcyjnych, zarządczych i technicznych, które swoją efektywność będą zwiększać dzięki analizie danych,
 • uatrakcyjnienie miejsca pracy – rozwój pracowników poprzez ułatwienia organizacyjne i inteligentne systemy zarządzania, co umożliwia przyciąganie nowych pracowników.

Kategorie, które można poddać procesowi transformacji:

 • Procesy biznesowe i organizacyjne – szereg działań (w tym codziennych czynności) wykonywanych wewnątrz lub wokół przedsiębiorstwa (poprzez jej pracowników bądź interesariuszy) w celu osiągnięcia konkretnych, mierzalnych rezultatów. Procesy biznesowe i organizacyjne stanowią powiązanie wielu elementów, bez których funkcjonowanie firmy nie byłoby możliwe. Cyfryzacja tych elementów ma na celu usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez np.,: automatyzacje zarządzania relacjami (CRM). Powstała dzięki temu wartość dodana generuje wpływa na konkurencyjność oferowanych przez firmę produktów lub usług.
 • Procesy inżynierskie – to szereg działań wykonywanych przez inżynierów (lub pracowników technologicznych) w celu rozwiązywania konkretnych problemów. Procesy te mogą dotyczyć wykorzystania elementów takich jak: utrzymanie ruchu, planowanie produkcji, cyfrowy bliżniak, MES (Manufacturing Execution System), CMMS (Computerised Maintenance Management System), CAx (CADComputer Aided Design, CAM – Computer Aided Manufacturing, CAE – Computer Aided Engineering), BIM (Building Information Modeling).
Skip to content