Postępy
0% ukończone

Przedsiębiorstwa zainteresowane zieloną transformacją powinny dokonać przeglądu swojej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem łańcuchów dostaw i przeorientować swoje modele biznesowe. Aby wejść na tę ścieżkę należy opracować Strategię Transformacji, na którą składa się kilka kroków.

Pierwszy z nich to Zidentyfikowanie dźwigni do transformacji. W tym kroku łączymy procesy i doświadczenia modeli biznesowych z różnych sektorów z wiedzą metodologiczną w zakresie rozwoju strategii, transformacji i zarządzania. Wdrażanie tego podejścia wspieramy określając tzw. wzmocnienie transformacji, pomocne przy dekarbonizowaniu naszego modelu biznesowego.

Drugi krok to Obliczanie śladu środowiskowego i węglowego przedsiębiorstwa.  Według najpowszechniejszego standardu GHG Protocol ślad węglowy organizacji liczony jest w trzech zakresach. Pierwszy obejmuje bezpośrednie emisje powstałe w należących do organizacji bądź nadzorowanych przez nią obiektach, drugi uwzględnia pośrednie emisje energetyczne, zaś trzeci dotyczy wszystkich innych pośrednich emisji powstających w łańcuchu wartości organizacji.

W Internecie znaleźć można różne kalkulatory emitowanego śladu węglowego, począwszy od publicznych, takich jak oferowany przez ONZ, aż po te udostępniane przez instytucje komercyjne, takie jak banki (np. BNP Paribas).

Wprowadzenie do oceny śladu środowiskowego, oparte na przykładzie z sektora produkcji ropy naftowej i gazu ziemnego można znaleźć w artykule autorek z Instytutu Nafty i Gazu PIB  Nafta-Gaz_2020-08.indd (inig.pl). Dalsze instrukcje KE: product-environmental-footprint-PEF-methode_pl.pdf (europa.eu)

Trzeci krok to Tworzenie modeli biznesowych wolnych od węgla (zdekarbonizowanych) dzięki skorelowaniu przekierowania zasobów i specyficznego dla GOZ podejścia. Zielona transformacja tworzy nowe możliwości związane z technologiami i wdrożeniami. Analiza i dobór właściwych rozwiązań są możliwe przede wszystkim w stabilnych firmach, które dążą do dekarbonizacji swoich łańcuchów dostaw, wspierają liderów patrzących w przyszłość zarówno w zakresie przedefiniowywania swoich pomysłów, jak i pozycjonowania ich na rynku. Dla przykładu: wraz z niektórymi klientami można utworzyć kompleksowy ekosystem na bazie wodoru – takie próby próby podejmuje np. BASF). Ważne jest także, by tworzyć zaawansowane, zrównoważone modele biznesowe, łączące trzy elementy – środowiskowe, ekonomiczne i społeczne, wykorzystujące magazyny odnawialnej energii elektrycznej.

Transformacja powinna łączyć inteligentne pomysły (czyli z ang. smart concepts) z ukierunkowanym wdrażaniem (www.horvath-partners.com). Zdaniem ekspertów coraz większego znaczenia nabierają prace nad zastosowaniem zielonego wodoru jako źródła energii opartej na odnawialnych zasobach. Prace badawcze w tym kierunku są prowadzone w różnych sektorach – na przykład w transporcie, sektorze ciepłowniczym czy chemicznym trwają prace nad tworzeniem ekosystemów wodorowych.

Tworzenie i wdrażanie holistycznych strategii z uwzględnianiem zielonego wodoru (jako najistotniejszego czynnika w procesie dekarbonizacji, zarówno w ujęciu ekonomicznym, jak i społecznym) to kolejny z kroków. Kompleksowe działania powinny uwzględniać stosowanie różnorodnych rozwiązań zorientowanych na zrównoważoność, a więc farm wiatrowych i fotowoltaicznych.

Nastepnym krokiem jest Tworzenie portfolio przedsięwzięć zrównoważonych energetycznie. Technologie i rynki zrównoważonej energii dojrzewają – pojawiają się więc nowe możliwości. Portfolio takie będzie świadectwem naszych osiągnięć, zarówno wewnątrz organizacji (co buduje tożsamość), jak i na zewnątrz – ułatwiając nam starania o finansowanie publiczne lub ze źródeł komercyjnych. 

Z kolei Ewaluacja opcji rozwojowych to obserwacja doświadczeń – własnych i całej branży, identyfikacja dobrych praktyk biznesowych, skrojonych na miarę naszych potrzeb przemysłowych, a także identyfikacja potencjałów produkcji i sprzedaży, podkreślanie ryzyk i możliwości oraz rozpatrywanie rozwiązań alternatywnych. Przydatne jest także określenie dodatkowych kryteriów jakościowych, pomagających w decyzjach związanych z wykonalnością finansową.

Ostatnim z kroków jest Maksymalizacja potencjału – poprzez magazynowanie energii i w stronę digital real-time eco-system, czyli tworzenie systemu zintegrowanego, scentralizowanego, efektywnego kosztowo, powiązanego z innymi elementami, czyli międzysektorowego.

Przykładem zbiorczego magazynu energii jest realizacja w firmie Synergy projektu, zakładającego korzystanie z bateryjnych magazynów energii, które zostaną zainstalowane na terenie 16 szkół, tworząc w ten sposób wirtualną elektrownię. Dzięki temu uczniowie będą mogli poznać zasady i korzyści płynące z funkcjonowania magazynów energii i wirtualnej elektrowni. (Zbiorcze magazyny energii. Ten przykład pokazuje, że to działa | GRAMwZIELONE.pl).  Funkcjonowanie firmy jest kompleksowo usprawnianie poprzez zintegrowanie odrębnych systemów, takich jak farmy fotowoltaiczne, pompy ciepła, elektrolizery i inne. Jeśli chcesz być liderem transformacji ekologicznej, to musisz się do tego dobrze przygotować – Biznes – Forbes.pl

Skip to content