Postępy
0% ukończone

Podmiotami, które mogą zapewnić wsparcie w procesie planowania są m.in.

Według twórców metodyki MŚP oraz PMI w dobrze przeprowadzonym programie transformacji należy wyodrębnić następujące etapy:

  • Identyfikacja celów transformacji – np. wprowadzenie nowego modelu biznesowego uwzględniającego gospodarkę obiegu zamkniętego (GOZ) lub zmniejszenie zużycia energii.
  • Zdefiniowanie programu transformacji – przeprowadzenie szczegółowego studium opłacalności, zaprojektowanie precyzyjnych wskaźników osiągania rezultatu oraz wyszczególnienie wszystkich korzyści biznesowych: ekonomicznych, społecznych i wizerunkowych oraz korzyści środowiskowych. Na tym etapie określa się harmonogram projektu, wraz ze wszystkimi mniejszymi działaniami składającymi się na program oraz opisem ich zawartości merytorycznej. Doprecyzowane i jednoznacznie określone zostają: sposób zarządzania ryzykiem i jakością, a także zasady wdrożenia rezultatów programu w przedsiębiorstwie.
  • Zarządzanie transzami/etapami transformacji – wcześniej zdefiniowane zasady zarządzania jakością, ryzykiem, sposobami komunikacji w zestawieniu z osiąganymi rezultatami, w przewidzianym budżecie i zakładanym czasie służą do rozliczania danej transzy/danego etapu programu. Kontrolowana jest także zgodność danej transzy z celami strategicznymi. Na każdym etapie ocenia się osiągnięte wyniki, co jest podstawą do kontynuacji, zasadnej modyfikacji, lub zamknięcia programu.
  • Wdrażanie – na każdym etapie programu, zgodnie z harmonogramem, odbywa się wdrażanie nowych projektów oraz, w miarę możliwości, wprowadzanie osiągniętych rezultatów na poziomie całego przedsiębiorstwa.
  • Realizacja korzyści – na każdym etapie zakładane jest rozliczenie osiągniętych korzyści (także pozafinansowych) oraz ich planowanie w kontekście aktualnego wyniku i kolejnych projektów, które dopiero zostaną uruchomione w ramach programu.
  • Zamknięcie programu – tu następuje formalne zakończenie całego programu, a przede wszystkim szczegółowe podsumowanie osiągniętych korzyści (także pozafinansowych).

Według metodyki PMI po każdym etapie obowiązkowo należy dokonać ewaluacji programu. Stanowi to wartość dodaną, gdyż każdy element rozliczeniowo-oceniający zwiększa świadomość zarządzających transformacją, a także interesariuszy (klientów i społeczeństwa) oraz uczestników. Dzięki temu mechanizmowi dodatkowo zostaje zmniejszone ryzyko niezrealizowania założonych rezultatów na czas lub w przyjętym budżecie.

Skip to content