Postępy
0% ukończone

Wprowadzenie zasad zrównoważonej produkcji realizowane jest według tzw. zasady 3R (reduce – ogranicz, reuse – użyjponownie, recycle – oddaj do recyklingu/utylizuj). Efektywność energetyczna skupia się głównie na ograniczaniu w oparciu między innymi o następujące rozwiązania:

  • Tam, gdzie to możliwe ogranicza się zużycie energii, m.in. poprzez stosowanie urządzeń zmniejszających jej użycie lub o mniejszej energochłonności np. falowniki, pompy ciepła.
  • Waloryzacja, czyli korzystanie z energii pochodzącej z odpadów, których nie da się poddać recyklingowi.
  • Ekonomia funkcjonalności, czyli eliminacja sprzedaży produktów w celu ustanowienia systemu wynajmu. Po zakończeniu użytkowania produkt zostaje zwrócony do firmy wynajmującej, w której następuje demontaż celem ponownego użycia nieuszkodzonych części.
  • Energia ze źródeł odnawialnych, czyli eliminacja paliw kopalnych w procesach wytwarzania, ponownego wykorzystania i recyklingu produktu.
  • Ekoprojekt, czyli koncepcja, w której uwzględnia się wpływ na środowisko w całym cyklu życia produktu.
  • Ekologia przemysłowa i terytorialna, czyli ustanowienie przemysłowej metody organizacyjnej na terytorium działania przedsiębiorstwa, charakteryzującej się zoptymalizowanym zarządzaniem zapasami i przepływami materiałów, energii oraz usług.

Pośrednio na zmniejszenie zużycia energii wpływają także następujące działania:

W zakresie zarządzania energią proces wdrożenia obejmuje m.in. wprowadzenie do organizacji najlepszych dostępnych technologii, których zadaniem jest redukcja zużycia energii poprzez stosowane metody, maszyny, procesy i produkty. Podczas wdrożenia należy dążyć do pełnego zamknięcia cyklu materiałowego w systemach i do optymalizacji zużycia energii. Niezmiernie przydatne w tym procesie jest strategiczne i stabilne partnerstwo z klientami, dostawcami i innymi kluczowymi interesariuszami.

W obszarze zgodności i innowacji proces wdrażania obejmuje m.in.:

  • Korzystanie z aktywnych metod, mających na celu wprowadzanie nowych oraz stosowanie już obowiązujących zasad, regulacji i standardów. W ten sposób przedsiębiorstwo zwiększa swą konkurencyjność, a w ramach reprezentowanego łańcucha wartości podmiot uważany jest za referencyjnego interesariusza w procesie kształtowania nowych zasad, przepisów i standardów.
  • Wprowadzanie zintegrowanego podejścia w celu ciągłego podwyższania międzynarodowych standardów związanych z wpływem na środowisko. Celem rzeczywistego pomiaru śladu środowiskowego jest zmniejszenie tego wpływu w całym łańcuchu wartości. KPI są przyjęte przez firmę i uważane za punkt odniesienia dla międzynarodowych standardów branżowych w zdefiniowanym łańcuchu wartości.
  • Przyjęcie zintegrowanego podejścia do zarządzania ryzykiem, które zorientowane jest na klienta i związane z tematyką środowiskową. Organizacja wdraża nowe modele biznesowe dotyczące energooszczędnej produkcji w celu zamknięcia pętli materiałowej i zmniejszenia śladu środowiskowego.
  • Zidentyfikowanie interesariuszy pozwalające na wdrażanie zintegrowanego podejścia środowiskowego na szeroką skalę. W tym przypadku kontakty wielostronne prowadzą do przełomowych innowacji w procesie tworzenia produktu, produkcji oraz usług, mających znaczny wpływ na dużą część łańcucha wartości poprzez zmniejszanie emisji CO2. Przedsiębiorstwo powinno zwrócić uwagę nie tylko na minimalizację wpływu środowiskowego poprzez stosowanie podejścia systemowo-innowacyjnego na wszystkich etapach rozwoju produktu lub usługi, lecz także być liderem w opracowaniu lokalnego ekosystemu (ADMA).
Skip to content