Postępy
0% ukończone

Podstawą znalezienia potencjalnych obiektów tej transformacji jest ustanowienie kultury opartej na inteligentnych rozwiązaniach w całym obszarze produkcyjnym, tak aby pracownicy i zespoły były przygotowane i zaangażowane w transformację. Zapewniając pracownikom widoczność i wgląd, których potrzebują do podejmowania decyzji opartych na danych, pomożesz kluczowym interesariuszom, takim jak operatorzy maszyn, technicy utrzymania ruchu i kierownicy fabryk, zrozumieć wartość inwestowania czasu i wysiłku w inicjatywy związane z inteligentną produkcją. Tak zaangażowani pracownicy umożliwią i usprawnią wyodrębnienie obszarów o największej potrzebie i największym potencjale wprowadzenia zmian.

Sukces zaczyna się od jasno zdefiniowanego obszaru. Warto wybrać element produkcji, który szybko dowiedzie wartości i skutecznie wyskaluje wprowadzone rozwiązanie wewnątrz przedsiębiorstwa. Najlepszą opcją jest wybranie stosunkowo łatwego do wdrożenia rozwiązania, które jest jednocześnie zgodne z szerszą strategią biznesową organizacji. Inicjatywy, które rozwiązują tylko jeden problem, nie zawsze będzie można skalować. Jednak projekty, które w których przyjmuje się uniwersalne podejście i które nie uwzględniają lokalnych problemów, często kończą się niepowodzeniem. Dlatego wprowadzając np. robotyzację, warto zrobić to na części linii produkcyjnej, która najbardziej tego wymaga, uwzględniając możliwość zrobotyzowania całości tej linii w przyszłości. Pozwoli to ocenić odbiór innowacji wśród pracowników i ich gotowość do transformacji na większą skalę.

Gdzie w tym momencie dostrzegasz największy potencjał do transformacji?

  • utrzymanie ruchu (bieżące wsparcie służb, plany serwisowe) à monitorowanie w czasie rzeczywistym kluczowych komponentów / stabilna łączność pozwalająca wdrożyć AR (wsparcie zdalne, procedury serwisowe) à niższe koszty przestojów dzięki predykcyjnemu utrzymaniu ruchu / niższe koszty magazynowania przez optymalizację zużycia / optymalizacja zaangażowania pracowników dzięki wydajnym i przewidywalnym maszynom oraz większa pewność działań dzięki instrukcjom krok po kroku i zdalnej pomocy bardziej doświadczonej osoby / mniejsza liczba awarii przez analizę stanu maszyn / wyższy poziom realizacji planu produkcji / zadowolenie pracowników w związku z pracą w atrakcyjnych warunkach;
  • łączność w hali produkcyjnej (łączność maszyn (autonomiczność, wymiana informacji), łączność ludzi) à przygotowanie stabilnej infrastruktury sieciowej w obszarze produkcyjnym / wyposażenie maszyn analogowych w osprzęt cyfrowy / przygotowanie infrastruktury i stanowisk roboczych do udziału maszyn autonomicznych w procesie (bezpieczeństwo) – opracowanie adekwatnych zasad BHP à lepsza i szybsza analiza danych produkcyjnych i danych o sprzęcie / mniejsza liczba awarii przez analizę stanu maszyn / wyższy poziom realizacji planu produkcji / zadowolenie pracowników w związku z pracą w atrakcyjnych warunkach / optymalizacja zaangażowania pracowników dzięki wydajnym i przewidywalnym maszynom oraz większa pewność działań dzięki zdalnej pomocy bardziej doświadczonej osoby / możliwość długofalowej redukcji kosztów pracy poprzez wdrożenie autonomicznych pojazdów czy robotów
  • analiza procesu produkcyjnego (wsparcie systemów MES, SCADA, planowanie produkcji, kluczowe wskaźniki wydajności) / elastyczność wytwarzania à przygotowanie stabilnej infrastruktury sieciowej w obszarze produkcyjnym / posiadanie systemu gromadzącego dane z maszyn à elastyczna produkcja / redukcja czasu przezbrojeń
  • wsparcie operatora (bieżąca praca, treningi, onboarding (wprowadzanie) nowych pracowników) à przygotowanie stabilnej infrastruktury sieciowej w obszarze produkcyjnym / posiadanie ustandaryzowanych form onboardingu pracowników, instrukcji stanowiskowych à bardziej efektywny proces wprowadzania nowych pracowników / bardziej efektywne przenoszenie pracowników na nowe stanowiska / obniżenie kosztów wynagrodzeń dla trenerów (mniejsza ich absorbcja) / zmniejszenie liczby błędów operatora poprzez wykonywanie określonych kroków (brak rutyny) / wyższy poziom niezawodności wykonywanych prac dzięki zdalnemu dostępowi do eksperta
Skip to content