Postępy
0% ukończone

Danych do tego etapu dostarczy opracowany audyt technologiczny, a dokładniej punkty c, d i e raportu z audytu.

a) W oparciu o wyniki raportu z audytu technologicznego należy określić – i jest to pierwszy kamień milowy – listę zidentyfikowanych technologii w procesie produkcyjnym możliwych do zastąpienia zaawansowanymi. Brak realizacji tego kamienia milowego uniemożliwia przejście do realizacji transformacji.

b) Kolejnym etapem procesu jest zdefiniowanie składu zespołu do realizacji procesu transformacji, wybranego spośród kadry zarządzającej, technologów i personelu kierowniczego różnego szczebla, w zależności od skali przedsiębiorstwa. Niezbędne jest, aby te osoby wywodziły się z personelu zatrudnionego w organizacji i znającego szczegółowo uwarunkowania i specyfikę przedsiębiorstwa. Na tym etapie nie jest zalecany outsourcing. Kolejny, drugi kamień milowy to powołanie zespołu dysponującego wiedzą i kompetencjami niezbędnymi do przeprowadzenia transformacji w zakresie wytypowanych technologii. W przypadku braku możliwości realizacji tego kamienia milowego należy rozważyć inne opcje, a następnie powrócić do realizacji:

 1. w przypadku gdy brakuje specjalistów z kompetencjami i wykształceniem technologicznym – zatrudnienie czasowe lub na stałe nowych pracowników;
 2. w przypadku braku kompetencji kadry zarządzającej – powrót do kamienia milowego nr 1; stworzenie alternatywnej listy technologii o mniejszym stopniu innowacji, odmienności w stosunku do obecnie wdrażanych.

c) Opracowanie – kamień milowy nr 3 – ramowego planu transformacji ze wskazaniem wpływu transformacji na następujące obiekty:

 1. park maszynowy;
 2. pogrupowanie obrabiarek w gniazda, linie i wydziały realizujące określoną strategię produkcji (np. elastyczne czy autonomiczne systemy produkcyjne);
 3. procesy technologiczne i sposób ich harmonogramowania;
 4. narzędzia;
 5. oprzyrządowanie;
 6. systemy transportowe;
 7. systemy magazynowania;
 8. infrastruktura informatyczna przygotowania technologii;
 9. kwalifikacje kadry technologów i kadry zarządzającej.

d) W ramach czwartego kamienia milowego przeprowadza się szacunkową analizę kosztów w relacji do skali przedsiębiorstwa i możliwych do pozyskania / będących do dyspozycji źródeł finansowania transformacji.

e) Piąty kamień milowy to opracowanie szczegółowego planu transformacji jako określonego w czasie i przestrzeni przedsięwzięcia z wydzieleniem harmonogramu czasowego, środków, personelu i wszystkich działań. Etap ten powinien być zrealizowany przez profesjonalną jednostkę z doświadczeniem w planowaniu transformacji w zakresie zaawansowanych technologii wytwarzania lub przy stałych konsultacjach, w zależności od skali przedsiębiorstwa i posiadanych kadr zarządczych.

f) Szósty kamień milowy to przeprowadzenie wstępnej symulacji oddziaływania transformacji na bieżący proces produkcyjny; analiza ryzyka istotnego zakłócenia produkcji i łańcucha dostaw.

Skip to content