Postępy
0% ukończone

Formy testowania zależeć będą od stopnia złożoności finalnego produktu, przepisów, którym będzie podlegać jego eksploatacja, i wielu innych czynników. Należy więc zaplanować następujące formy testowania:

  1. Udział w demonstratorze technologii – tam, gdzie technologie są niezależne i cechują się niewielkim ryzykiem komplikacji, są dobrze znane i można przeprowadzić próbne procesy technologiczne czy próbną obróbkę.
  2. Symulacja komputerowa – gdy proces jest na tyle stabilny w zakresie czynników zakłócających i na tyle powtarzalny, że symulacja komputerowa da miarodajne wyniki bez konieczności prowadzenia badań pod kątem identyfikacji i walidacji modeli symulacyjnych.
  3. Wirtualna rzeczywistość – gdy zjawiska otaczające wdrażaną zaawansowana technologię umożliwiają jej zastosowanie. Na przykład w przypadku modelowania procesów zaawansowanej obróbki VR nie będzie mogła być zastosowane z podobnych względów co techniki symulacji samego procesu.
  4. Prototypowe wdrożenie – gdy ryzyko niepowodzenie jest na tyle małe, że można przeprowadzić prototypowe wdrożenie technologii, co łączy się z poniesieniem środków finansowych na wszystkie etapy wdrażania, łącznie ze szkoleniem kadr. Należy mieć tu na uwadze, że – zgodnie z definicją – „prototypowy” oznacza spełniający wszystkie założenia funkcjonalne. Inne są tylko metody organizacji produkcji i komponenty.
  5. Zlecenie wyodrębnionej jednostce badawczo-rozwojowej przeprowadzenia kompleksowej analizy przedwdrożeniowej na zasadzie outsourcingu.
Skip to content