Postępy
0% ukończone

W procesie projektowania i wdrażania cyfrowego modelu biznesowego przedsiębiorstwo powinno uwzględnić następujące kroki:

 • Dobór zespołu projektu transformacji. Wytyczne dotyczące składu zespołu oraz kompetencji wymaganych od jego członków oraz lidera transformacji zostały omówione w etapie Uświadamiania.
 • Przygotowanie organizacyjne projektu. Należy zorganizować spotkanie z udziałem wszystkich członków zespołu, w trakcie którego zostaną ustalone zasady współpracy, sposoby komunikacji oraz szczegółowe zadania zespołu na najbliższy okres – np. na miesiąc.
 • Przygotowanie członków zespołu do prowadzenia projektu transformacji, czyli zaplanowanie i realizacja koniecznych szkoleń, które mają uzupełnić ewentualne braki w kompetencjach – np. szkolenia z zakresu zarządzania zmianą, zwinnego zarządzania, zarządzania celami, metod projektowania modelu biznesowego i inne.
 • Podjęcie decyzji o tym, czy projekt będzie realizowany przez przedsiębiorstwo samodzielnie, czy we współpracy z ekspertami zewnętrznymi.
 • Przeprowadzenie warsztatu strategicznego, podczas którego powstanie kanwa rozwiązania, czyli jednostronicowy plan strategiczny projektu. Informacje zawarte w kanwie stanowią podstawę do komunikowania transformacji w organizacji i budowania zaangażowania w proces.
 • Stworzenie planu komunikacji, czyli przygotowanie narracji związanej z transformacją modelu biznesowego oraz planu przekazywania informacji – zaczynając od przygotowania pierwszego komunikatu dla pracowników.
 • Ogłoszenie komunikatu o rozpoczęciu projektu.
 • Analiza i zebranie wniosków dotyczących bieżącej sytuacji, w tym: dokonanie diagnozy obecnego modelu biznesowego, przeprowadzenie wywiadów z klientami w celu rozpoznania ich potrzeb i problemów oraz zebranie informacji o współpracy od przedstawicieli handlowych. Pomocne będą także analiza raportów z badania satysfakcji klientów, analiza zgłaszanych reklamacji, analiza trendów czy rozmowy z ekspertami.
 • Projektowanie cyfrowego modelu biznesowego. Krok ten ma na celu zmianę innowacyjnych pomysłów w model, który po przeanalizowaniu poddawany jest walidacji.
 • Walidacja modelu biznesowego. Ocena modeli obejmuje takie kwestie jak: dopasowanie proponowanego rozwiązania do problemu klienta (z ang. Problem/Solution-Fit); dopasowanie produktu do rynku – inaczej mówiąc, sprawdzenie, czy klienci są zainteresowani modelem (zarówno całym, jak i jego poszczególnymi elementami); gotowość klienta do zapłaty oraz techniczna wykonalność koncepcji.
 • Przegląd kryteriów sukcesu transformacji i wskaźników.
 • Przetestowanie modelu biznesowego.
 • Aktualizacja modelu z uwzględnieniem wyników przeprowadzonych testów.
 • Plan szczegółowych działań w poszczególnych obszarach docelowego modelu biznesowego, w tym ustalenie stanu końcowego każdego z elementów modelu i opisanie działań niezbędnych do osiągnięcia celu w każdym z obszarów – opis powinien zawierać zakres działań, budżet, rozwiązania technologiczne i harmonogram.
 • Wdrożenie wybranego i przetestowanego cyfrowego modelu biznesowego.

Nowe modele biznesowe są z natury niepewne (bo niesprawdzone) i jako takich nie powinno się ich wprowadzać w sposób liniowy, ale testować i dostosowywać w trakcie wdrażania. Dlatego też należy pamiętać o dwóch kwestiach.

Po pierwsze, zadań uwzględnionych na liście nie trzeba realizować krok po kroku, z bezwzględnym zachowaniem kolejności działań. Trzeba założyć, że po uzyskaniu informacji zwrotnych lub po przeprowadzeniu testów pojawi się konieczność powtórzenia niektórych kroków. Po drugie, nie należy traktować tej listy jako zamkniętego, kompletnego zbioru działań, ale jako listę wskazówek, które pomogą rozwinąć i zaadaptować proces do warunków i potrzeb danej organizacji.

Skip to content